Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellend doordringen in welhaast alle vakkén der rechtsgeleerde faculteit en in meer dan één vak daarbuiten.

Van deze veelzijdigheid legt ook reeds deze bundel een, zij het te zwakke, getuigenis af. Hij brengt rechtswijsbegeerte, rechtsgeschiedenis, staatsrecht en sociologie. Hij brengt daarenboven een aanmerkelijk deel van Mr. Van der Vlugt's opmerkelijke geschriften over de Finsche zaak, eene dier internationale aangelegenheden, in welke hij ook het buitenland tot luisteren heeft weten te dwingen.

Wie de hierachter staande lijst raadpleegt, zal ontwaren, dat niettemin dit boek slechts zeer betrekkelijk representatief mag heeten. De godsdienstwetenschap ontbreekt er geheel; over Zuid-Afrika wordt er gezwegen; strafrechtsstudies bleven er buiten; Van der Vlugt als Nederlandsch politicus komt er nauwelijks aan het woord; als voorman en actief bevorderaar van Toynbee-arbeid leert niemand hier hem kennen. En wij weten, dat de onvolkomenheid dezer keurgarve ook met deze opsomming van hare leemten nog ongenoegzaam geteekend is.

Mogen wij hopen op een tweede deel en vertrouwen, dat het boek, ongeacht zijn gebreken, zal worden ontvangen zooals het ontworpen werd: met groote erkentelijkheid en hartelijke waardeering voor den man, die in zoo menig opzicht uitstak boven velen.

De oud-leden en leden der faculteit:

H. VAN DER HOEVEN. E. M. MEYERS.

H. B. GREVEN. W. J. M. VAN EYSINGA.

J. OPPENHEIM. J. VAN KAN.

A. C. VISSER VAN IJZENDOORN. A. S. OPPENHEIM.

C. VAN VOLLENHOVEN. D. VAN BLOM.

M. DE VILLIERS. A. S. DE BLÉCOURT,

J. H. CARPENTIER ALTING. ANT. VAN GIJN.

J. Ph. SUYLING. G. ANDRÉ DE LA PORTE.

H. KRABBE. F. G. SCHELTEMA.

A. J. BLOK.

Sluiten