Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de veel geroemde toetreding van Duitschland, onder min gunstige omstandigheden zijn tweede phase ingaat.

Wat geeft namelijk de balans der realiteiten te leaea?

I. ENGELAND DESINTEjtESSEERT ZICH AAN DEN VOLKENBOND^

Bij het combineeren van zoo stevig mogelijke waarborgen op het vasteland heeft Frankrijk zekere verantwoordelijkheden in Oost-Europa op den koop toe moeten nemen. Het bezwarende dezer verantwoordelijkheden werd echter naar vermogen op den Volkenbond afgewenteld, een streven dat du.deliik in de nieuwe samenstelling van den Raad aan den dag is getreden.

Alhoewel nu Engeland, tengevolge van het onverwacht snel sttgen van den Duitscben invloed, meer dan voorheen geneigd is om Frankrijk testeunen, zoo wenscht men hierdoor allerminst in een der vele „entanglements betrokken te geraken, die uit den ongestabiliseerden toestand van ©tót-Europa kunnen voortkomen. Dientengevolge heeft te Londen de overtuig wortel qevat dat de Volkenbond niet langer een geschikt medium voor de Britsche buitenlandsche politiek biedt. Men heeft zich derhalve momenteel aan den Volkenbond gedesinteresseerd, als zoodanig moet dan ook het. van te voren aangekondigd, stilzwijgen van Chamberkun op de jongste Conferentie op-

9£Vat 0°niM»éig eraan toe te voegen, dat dit de mogelijkheden van den Bond verslapt, in dien verstaftde, dat voorloopig de verwezenlijking van het Britsche Staatsbelang geen indirecte winstposten voor dit instituut zal opleveren. II DE AFZIJDIGE HOUDING DOOR DE VEj&ENIGDE-STATEN TEGENOVER; DEN VOLKENBOND AANGENOMEN, HEEFT ZICH STERKER GEMARKEERD '

Tfedoops kwam de verlammende invloed reeds ter sprake, welken de onverschilligheid van Amerika op de Bondsontwikkeling heeft uitgeoefend. Geleidelijk echter was een zekere toenadering tot stand gekomen. Niet alsnog jegens den pofeieken Volkenbond, die in den Raad zijn hoogste uitdrukking vindt, maar wèl jegens het Internationaal Gerechtshof, dat tenslotte als het hoogste justitiëele Bondsorgaan beschouwd moet worden.

Daar het van vitaal belang is, dat geleidelijk zoowel de statos als de bevoegdheden van het niet-politieke Hof tegenover den politieken Raad verhoogd en duideKjiw omschreven worden, zoo zou wellicht de erkenning van het Hof de nuttigste dienst geweest zijn, dien de Vereenigde Staten op het oogenblik aan de wereld hadden kunnen bewijzen. Met deze, niet hoog genoeg te schatten stille kracht achter ziek, hadden de kleine Europeesche Mogendheden, die herhaaldelijk op de vorige Conferenties voor dit ideaal een lans gebroken hebben, hun streven met geheel andere kansen op succes kunnen voortzetten.

Het uitzicht op dezen steun is thans meer dan ooit afgesloten.

4

Sluiten