Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dezen onderzoeker-doorvoelermoralist.

Eigen détail-kritiek meende ik bij een bescheiden en objektieve weergave als deze achterwege te moeten laten. Alleen moge in dit voorwoord tegenover het uitstippelen van etiese lijnen, gelijk wij dit den laatsten en voorlaatsten Keyserling-avend beleefden, éen sosiologiese kanttekening haar plaats vinden: dat de weg die daarbij gewezen wordt om uit het moraal-fUosofiese moeras te komen, een weg is voor de enkelingen. Hier worden zedelike eisen gesteld, waaraan de mensheid-als-massa geen deel kan hebben, altans heden niet; niemand heeft het morele recht de sóraf te breken over negen mensen, op grond van het feit dat een tiende individu zich heeft opgewerkt tot dat niveau van geestelike aristokratie, waarop Hermann Keyserling — en ten slotte: wie niet? — het mensdom alsgeheel zo gaarne zou zien.

Niemand heeft dat recht. Want de weg die gewezen werd, is een zeer

II

Sluiten