Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

verstrekt, geeft dus aanwijzing op goederen, maar wanneer nu die pacht twintig maal genomen wordt, of, zooals men dat deftig uitdrukt, gekapitaliseerd wordt, dan, waarachtig, dan zijn van die bons, die uitgeteld en ontvangen worden voor het eigendom van grond, negentien deelen valsch.

Zoo wordt het eerlijke spel tusschen diensten, goederen en geld totaal bedorven, doordat de dobbelsteenen worden vervalscht.

Het allereerste, waarvoor bij den opzet van zijn feest een schoolmeester te zorgen heeft, n.1. dat er alleen echte bonnen circuleeren, opdat een juiste verdeeling niet in gevaar wordt gebracht, dat allereerste gebod wordt in onze moderne maatschappij dag aan dag overtreden.

Steeds sterker wordt die valsche bonnenmakerij doorgevoerd, omdat in evenredigheid met de ontwikkeling der maatschappij de diensten steeds intensiever worden aangewend, steeds meer goederen worden voortgebracht en de baan, n.1. de grond, waarop deze harddraverij wordt gehouden, steeds in waarde stijgt.

En zijn wij het nu, die U voor deze waarheid de oogen moeten openen en haar als een openbaring hebben te brengen ?

O, neen, de officieele staathuishoudkundigen, die weten dat alles wel. Dat n.1. de prijs van grond niet anders dan gekapitaliseerde pachtwaarde is en dat wij hier nimmer met echte bonnen te doen kunnen hebben. Maar ziet ge, zoo zeggen de heeren, dat is nu eenmaal historisch zoo gegroeid en geworden, men doet eigenlijk het wijst en het best met daarvan af te blijven; doet men dat niet, dan steekt men zijn hand in een wespennest en dat is nu eenmaal niet verstandig. Doch nu zijn er, buiten deze officieele geleerden, ook een groot aantal menschen, die, hoewel vervuld van een heiligen drang tot verbetering der maatschappij in 't geheel, geen oog hebben voor die valsche bonnenmakerij. Neen, maar wat hun knapste voorgangers hebben opgemerkt is dit, dat, na de opruiming van de

Sluiten