Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

VOORREDE

daartoe volstrekt noodig. Des werden Kennis en Wijsheit in saken van die nature uitgedeelt sonder uitsondering onder allerley menschen, volgens den Grondslag van hunne natuurlijke vermogens, en het daar op gebouwde, door naarstige Oeffening, sonder eigentlijk aanhouden bij God om sonderlinge Genade of Hulpe, Gods Oppermagtige Voorsienigheit steeds aan sig houdende het bestel over alle menschen, en hunne belangens.

„Maar in de kennisse en waarheit van Bovennatuurlijke dingen, zijn Gods Onderwijsingen van geheel andre Nature, des werd daar in ook van ons geëist een eigentlijk aanhouden bij God om onderwijs. In die dingen zijn ook Trappen, volgens haar naderen aan d'eene zijde aan den oneindigen Afgrond van 't Goddelijke Wezen en Bestaan, gelijk d'Eeuwige Voortteeling en Menschwording van den Sone, de Voortgang en Sending van den Heiligen Geest; of aan d' andre zijde aan de Goddelijke uitwerksels, in onse Ziele voortgebragt, die wij ondervinden. Volgens dese Trappen, gelijk de Goddelijke nederbuiging sig vertoont in hare openbaring, moest onse naarstigheit in het oeffenen van Gelove, Ootmoed, en Gebede aanwassen in ons naspeuren derselve. Want al werd alle vlijt in 't gebruiken van uitwendige middelen, noodig om te verkrijgen kennisse van eenige andere nuttige waarheit, ook onvermijdelijk vereist in 't najagen van kennisse in desen; soo bij dat alles niet komen Geestelijke wegen en middelen, gepast in hare Nature, en van God ingestelt om te ontfangen Bovennatuurlijk Ligt, en Verstand van Gods diepe saken, sal onsen arbeid in desen grootdeels vrugteloos, en sonder voordeel zijn. Want al staat de Letter van de Schrifture, en den zin van hare voorstellen eveneens bloot voor de Rede van alle menschen; werd nogtans de ware Geestelijke kennisse van de saken selfs niemant medegedeelt als door de eigentlijke werking van den Heiligen Geest; geene merkelijke Trap van insigt in de Leere van derselver Verborgentheden is immer verkrijgbaar als door onophoudelijk aan te loopen Hem, die alleen geeft den Geest van Wijsheit en Verstand in hare kennisse. Want de saken Gods weet niemant als Gods Geest, en die Hij se openbaart. Niemant kan de Schriftuur regt uitleggen als door Hulpe van den Geest die se heeft ingegeven, gelijk Hieronymus bevestigt, en dit boek bewijst. Dog in 't gebruik van de gemelde Middelen mogen alle, die niet traag zijn in 't hooren of Leeren, maar die door gewoonte pogen de sinnen geoeffent te krijgen tot onderscheidinge van Goed en Quaad, hopen, dewijl de saken selfs geopenbaart zijn op dat menschen souden God behoorlijk kennen, en voor God Leven, te sullen bereiken sulken mate van Geestelijk verstaan derselve, als nuttig is tot stigtinge van hen selfs en andren.

,,'t Geheele Onderwerp van dit Boek dan sijnde saken van die Nature in hare verscheide Trappen van betrekkinge tot God en ons selfs, hale ik hier niet op mijne bijzondere pogingen om se na te speuren, maar late elk oordeelen van mijn arbeid aan sijne vrugten. Dog dewijl ik geen Voorganger kenne in te vertoonen de geheele Huishoudlnge van den Heiligen Geest met alle sijne bijvoegsels, werkingen en vrugten, en dat

Sluiten