Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deden de met heraldieke en groteske dieren getooide banieren een zeer fraai decoratief effect. Bijzonder smaakvol was de collectieve versiering van de Witte brug, langs het kanaal en de Konmginne- en Prinsessegrachten. Groene denneboomen waren het hoofdmotief van tal van straten, vooral zeer mooi in de Parkstraat en de Anna-Paulownastraat. Bijzonder fraai was de Valeriusstraat, vooral 's avonds bij de schitterende verlichting. Eerepoorten waren er zonder tal; de bruggen waren gesierd met bloemkorven op masten en guirlandes langs de leuningen; van geheele straten gingen de gevels schuil achter groen en vaantjes in rood, wit en blauw of oranje en oranje-ballons. Een sierlijk effect deed op het Regentesseplein het monument geheel met lichtjes afgezet en omgeven door een aantal hooge masten, waaraan bloemkorven en oranje-ballons.

Scheveningen maakte bij het aanbrengen van versieringen wederom gebruik van haringtonnen en netten. Men zag er tal van eerepoorten en de gemeente had, door den ganschen Ouden Scheveningschen weg electrisch te verlichten met guirlandes van lampjes tusschen de boomen, gezorgd voor een inderdaad schitterende verbinding tusschen de beide deelen van de gemeente.

Van den feesttooi voor de openbare gebouwen en voor vele particuliere woningen kan onmogelijk in bijzonderheden gewag worden gemaakt. Als iets zeer bijzonders zal men zich herinneren de wuivende palmen aan de Bonneterie, de fraaie versiering van de Witte Sociëteit, sommige versieringen van groote magazijnen, van de hotels der gezantschappen, de inwendige illuminatie van het hotel van minister Van Karnebeek aan den Kneuterdijk, benevens tal van dergelijke verlichtingen in de woonkamers van particulieren.

DE TENTOONSTELLINGEN.

De géheele maand Augustus was het bijzonder levendig in Den Haag. Behalve de werkzaamheden voor de versiering, die stadgenooten op de been en vreemdelingen herwaarts brachten, volgde de opening van de eene tentoonstelling na de andere. Op het programma van het Haagsch Comité waren die tentoonstellingen van een buitengewone beteekenis. Van den aanvang zijner werkzaamheid had de bedoeling voorgezeten om zooveel mogelijk alle lagen der burgerij, door medewerking van de verschillende organisaties op velerlei gebied, aan de huldebetooging te doen samenwerken. Naast de algemeene leiding door het Uitvoerend Comité, waren er commissies voor elk onderdeel der feestviering, die zich tot taak hadden gesteld de ver-

8

Sluiten