Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Dankbaar mag het Comité den steun vermelden, dien het van zoovele zijden ontvangen heeft, in de eerste plaats van het Koninklijk Huis.

In overeenstemming met de bedoeling van H. M. de Koningin werd op den 31sten Augustus 1925 door het Dagelijksch Bestuur de volgende oproep geplaatst:

Landgenooten!

De 31sten Augustus, de dag waarop H. M. onze geëerbiedigde Koningin haar geboortedag viert, is een feestdag voor het Nederlandsche Volk.

Diep bewogen door de nationale ramp die over ons is gekomen en die enkele Provinciën zoo wreed heeft getroffen, vol deernis met de slachtoffers, heeft H. M. aan onzen Minister van Biunenlandsche Zaken den wensch te kennen gegeven, dat juist die dag tot een bijzondere weldadigheidsdag bestempeld zou worden, getuigende, dat ook onder deze omstandigheden zij, die zooveel moeten lijden, niet vergeten worden.

Aan ons te bewijzen, dat wij de beteekenis van de Hooge gedachte van onze Vorstin beseffen, aan ons te toonen, dat Hare roepstem niet vergeefsch geweest is! En hoe kunnen wij dat beter doen dan door Haar wensch in vervulling te brengen?

Zeker, het Nationaal Steun-Comité is dankbaar dat zoovelen zich beijveren gelden te verzamelen. Het begrijpt ook dat reeds niet weinigen hun penningen, groot of klein, geofferd hebben. Maar het zou zoo gaarne tot H. M. willen zeggen: „Het Volk heeft aan Uw veraoek voldaan, het Volk Wil met U, dat de dag van 31 Augustus 1925 geboekt worde als een „Weldadigheidsdag" bij uitnemendheid!

Daarom roept het Nationaal Steun-Comité allen tot samenwerking op! Laten zij, die op dien dag een bijzondere gave willen afzonderen die inzenden aan den Penningmeester of aan welk Comité ook, met het bijschrift „Weldadigheidsdag."

Moge de opbrengst aanzienlijk wezen; dan zal dat ongetwijfeld voor onze Landsvrouwe de meest welkome hulde zijn, die Haar gebracht kan worden!

Aan dezen oproep hebben vele gehoor gegeven en talrijk waren de giften die op den verjaardag van H. M. de Koningin zijn ingekomen.

Het was dan ook treffend te zien, hoe de gelden van allerlei kanten, van groot en klein, juist op dien dag toestroomden.

Sluiten