Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

dat men 't niet eens is met den tot nu toe gevolgden weg; want wie verzekert u, dat lang, lang geleden de thans niet meer gangbare methode wellicht de beste was, ja goede resultaten gaf en groote mannen heeft helpen vormen?

Ook is een methode aan sommige leeraren hef geworden — niet uit gemakzucht, lezer, zooals sommigen wel eens beweren! — maar omdat zij ten slotte er mede zijn samengegroeid. Soms komt, wanneer men den naam van een leeraar noemt, tegelijkertijd 's mans methode van onderwijs geven ons direct voor den geest.

Zoo is b.v. de naam van wijlen Prof. A. D. F. W. Lichtenbelt — bekend in ambachtsschoolkringen — onafscheidelijk verbonden aan .het „bordschetsen".

Wij hadden het zooeven over verouderde methoden. Soms is 't mogelijk, deze te moderniseeren, dus nieuw leven in te blazen. Dit is reeds eenige malen bij het onderwijs in 't projectieteekenen het geval geweest. Br zijn jaren geweest, dat het niet op de lesroosters der scholen voorkwam, later prijkte dit vak er weder op; daarna is het weder een tijd verdwenen, maar sinds alle Nijverheids-examens 't projectieteekenen in hun programma's hebben opgenomen, pareert 't ook weder in vollen glans op de programma's der scholen.

Een bekend lid eener commissie van toezicht informeerde eens: „Wordt 't nu nog gegeven of niet?" Ondertusschen merken wij op, dat de wijze, waarop dit vak gegeven werd, ook aan verandering onderhevig is geweest.

Wij noemden de .Jbistorische hjn", die in 't N. O. is te vinden. Daaromtrent zijn wy zoo vrij, eenige gegevens over te nemen uit: <jHet onderwijs in Nederland", een verslag, dat in 1910 op de Algemeene en Internationale Tentoonstelling te Brussel gelegen heeft (Nederlandsche Afdeeling), doch thans niet meer is te verkrijgen. De vakscholen, welke thans jaarlijks aan duizenden jongelieden gelegenheid geven zich in de grondbeginselen van hun vak te bekwamen, zijn ontstaan als gevolg van den treurigen toestand, waarin het ambacht in de afgeloopen eeuw heeft verkeerd, en van ongunstige omstandigheden in het bedrijf, waardoor opleiding bij den patroon moeilijk of onmogelijk werd.

Stond, vooral in de 17de eeuw, het ambacht, dank zij den kunstzin van den welgestelden burger en van de gilden, die door de ontwikkeling hunner leden aan dien kunstzin konden voldoen, zeer in aan-

Sluiten