is toegevoegd aan je favorieten.

As men sels foarby giet...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERSOANEN:

EABE lyts gemier^ «/

EEF syn wiif -^r^Ly

JAP War dochter^^

BEARN lyts gemier

YF syn wiif

WILT hjar soan

EVERT-OM ald-gernier

SEBASTIAAN LAGNIET .... syn frjeon

It toaniel is bosk ef eftergroun bosk mei rjuehts en lofts in hüs. De steech neist elts fen de huzen tsjin it efterdoek oan. In ald houten sket, fen 'e foar- nei de eftergroun ta, rint midden oer it toaniel hinne en splitst dit yn twa efteruten: dat fen Eabe en dat fen Beam. In line mei in spiker boppe oan it sket fêst. Amers ensaf. In bankje by Eabe en hjar. It toaniel bliuwt alle bidriuwen it selde. Elk hüs in utdoar, ef binne ek de sydskermen bosk, den it efterste de steech en dêr oanfolgjend de tagong nei de utdoar. As de spilers net mei fyoele en harmonika foldwaende torjochte kinne, den spilet der immen etter de skermen, njunken hjarren.