Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

Doch, welke moeite en bezwaren de Prins ook te overwinnen had, nooit gaf hij den moed op en dapper hield hij den strijd vol, tot eindelijk van Alkmaar de victorie begon, en de Spanjaarden in een reeks van jaren gedwongen werden zich uit de Noordelijke provinciën terug te trekken, en deze meer en meer van de gehate Spanjaarden gezuiverd werden.

Toen volgde de sluipmoord op den edelen Prins Willem, wiens laatste woorden nog een bede tot God waren voor zijn „arme volk".

Groot was de verslagenheid, waarin door deze wandaad de bewoners van de noordelijke provinciën gedompeld werden, maar als de Spaansche koning gehoopt had, dat met het leven van den Prins ook het verzet van de Nederlanders tegen zijn gezag zou geëindigd zijn, dan had hij het mis, want Prins Maurits nam op waardige wijze de plaats van zijn vermoorden vader in, en aan het hoofd van zijn zegevierende troepen joeg hij de vijanden voor zich uit, ja, waagde hij zich eindelijk zelfs op het vijandelijk grondgebied, en wist hij bij Nieuwpoort een schitterende overwinning te bevechten. Maar de tijden waren dan ook wel veranderd en de Staten hadden thans over ruime geldmiddelen te beschikken.

Wat toch was er gebeurd?

De gebroeders Houtman hadden in Portugal op geheimzinnige wijze den weg ter zee naar Oost-Indië uitgevischt en waren, uit hun gevangenschap ontslagen, met vier schepen, daartoe uitgerust door ondernemende Amsterdamsche kooplieden, onder leiding van Cornelis Houtman uit Texel in zee geloopen, om te trachten Indië te bereiken, wat ook inderdaad gelukte. Wel bracht deze reis geen directe voordeden aan, maar de weg was gevonden, en na korten tijd volgde een vloot van acht schepen, die met een kostbare lading in het vaderland terugkeerde. Weldra nam de handel met Indië een groote vlucht, vooral toen de verschillende maatschappijen, die er geld in staken, zich met elkander vereenigden en zich oplosten in de Oost-Indische Compagnie, die een machtig lichaam werd. Voet voor voet werd in Indië

Sluiten