is toegevoegd aan je favorieten.

Het slot op den Hoef

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

en Graaf Willem, die door de list van een visscher werd gered; het verloop van den krijg in Kennemerland, waarbij de kasteelen van Amstel, van Banjaard, en het Slot op den Hoef werden verwoest; de smadelijke vlucht van Hendrik III van Limburg, welke in het leger van Lodewijk een panischen schrik deed ontstaan; het stichten van Torenburcht ten Noorden van Alkmaar, ten einde de strooptochten der Westfriezen te keeren, — dat alles vindt de belangstellende lezer door verschillende geschiedschrijvers medegedeeld.1) Zelfs de avontuurlijke vlucht van den Kwaden Wouter uit het vijandelijk slot met behulp van Ite, en de aardige krijgslist door de redders in toepassing gebracht, zijn geen vruchten van onze verbeelding. Alleen meenden wij ons de vrijheid te mogen veroorloven, in verband met den loop van het verhaal, deze gebeurtenis een paar jaar vroeger te stellen, dan zij in werkelijkheid heeft plaats gehad.

En hiermede nemen wij afscheid van ons geesteskind. Moge het zich vele vrienden verwerven!

C. JOH. KIEVIET

*) Men raadplege daartoe r

Jan Waagenaai, Vaderlandsche Historie» deel II.

J. P. Arend, Alg. Gesch. des Vaderlands, Deel II.

Jacobus Kok, Vaderlandsch Woordenboek, 18e deel.

P. H. Witkamp, De Geschiedenis der zeventien Nederlanden.

W. J. Hofdijk, Ons voorgeslacht, dln, 3 en 4.

Van Lennep en Hofdijk, Merkwaardige kasteelen in Nederland. L