is toegevoegd aan je favorieten.

Onthullingen omtrent het doel en streven der sociaal-democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

naar. De klassenstrijd: de tweedracht tusschen de kinderen van één volk.

Dat is kort en krachtig gezegd, waar het op staat. Daar kon de S. D. A. P. het mee doen!

Eén ding is echter jammer. De heeren hadden zich iets te beknopt uitgedrukt. Niet iedereen begreep uit hun woorden direkt, wat de sociaal-demokratie op haar kerfstok heeft. Anders hadden in 1922 zeker geen 567.769 kiezers rood gestemd! Het is daarom wenschelijk het zondenregister der sociaal-demokratie even nader toe te lichten. Beginnen wij met:

DE KLASSENSTRIJD.

Ad 8 leven niet in Luilekkerland. De gebraden duiven

arbefden ' ' vhegen ons niet in den mond. Wat de mensch voor zijn levensonderhoud noodig heeft, wordt hem niet op een presenteerblaadje door de natuur kant en klaar aangeboden. Hij moet arbeiden om in zijn behoeften te voorzien.

Zoo was het vroeger, zoo is het thans en zoo zal het voorloopig wel büjven.

Maar wat niet hetzelfde blijft, dat is de wijze, waarop gewerkt wordt; dat zijn de werktuigen, waarmee de arbeid wordt verricht. Hoe volmaakter die zijn, des te meer zal de arbeid voortbrengen. En des te beter en aangenamer zal de mensch door zijn arbeid kunnen leven.

Nu leven wij in dit opzicht in een goeden tijd.

Nooit te voren heeft de mensch op zoon 'doeltreffende wijze en met zulke uitstekende werktuigen gearbeid. Door de samenwerking van honderden en duizenden arbeiders in groote bedrijven, door machines, die steeds talrijker en beter worden, is de opbrengst van den arbeid veel grooter dan voorheen. Zoo brengt bijv. de arbeid van een werkman, die 10 uur daags in een spinnerij werkt, in drie dagen evenveel voort als de arbeid van een spinner in 1840, die 14 uur per dag werkte, in een heel jaar. wsworfemrMk! De opbrengst van den arbeid stijgt voortdurend. Zij neemt sneller toe dan de bevolking. Het gevolg hiervan is, dat de mensch hoe langer hoe meer in beteren doen komt. 't Is waar, het gaat niet onafgebroken excelsior. Na een tijd van groote vooruitgang volgt