is toegevoegd aan je favorieten.

Rapport over de werkverschaffing en verruiming van werkgelegenheid uitgebracht door een commissie uit de vakcentrales te Amsterdam aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat de werkloozenzorg betreft wordt er op gewezen, dat onder permanente werkloosheid in een bedrijf verstaan wordt die, welke in bijna alle groepen steeds aanwezig is, als gevolg van de schommelende, toe- en afnemende, reserve aan arbeidskrachten, waarbij niet steeds dezelfde arbeiders, maar nu deze, dan gene zonder werk is geraakt, welke verschijnsel aan het bedrijfsleven eigen is. Deze permanente werkloosheid neemt bijzondere vormen aan wanneer de schommelingen periodiek groote verschillen vertoonen, in het bijzonder als invloed van seizoen of van andere periodieke of cyclische verschijnselen in de bedrijven. Voorts ook voor arbeid, die onregelmatig, d. w. z. als los werk, verricht moet worden.

* * *

Wat wenscht nu de Staatscommissie? „Door arbeidsbemiddeling verplaatsing van arbeiders voorbereiden en leiden."

De openbare arbeidsbemiddeling is sinds dien uitstekend ingericht, de Gemeente-Arbeidsbeurs zou hier, in overleg met de vakvereenigingen en met hulp van overheidswege een belangrijke taak vinden, doch thans heerscht over het gansche land een geweldige bedrijfscrisis en ziet de commissie niet, dat hier eenig practisch werk valt te verrichten, door verplaatsing van arbeiders naar andere bedrijven of gemeenten.

# * *

De Staatscommissie is o. a. van oordeel, dat overheid en particulieren, die door het doen uitvoeren van werken een directen invloed hebben op de veranderingen in de arbeidsgelegenheid, in meerdere mate dan thans het geval is, moeten zorgen, dat regelmaat in de hoeveelheid te verrichten werk ontstaan zal.

Ook deze middelen zijn aan te bevelen, doch de uitvoering hiervan door particulieren zal stellig tot de wenschelijkheden op economisch-industrieel gebied blijven behooren en niet in vervulling worden gebracht, waar particulieren alleen rekening houden met de winst-mogelijkheden en zich niet bezig houden met den invloed, die op de arbeidsgelegenheid kan worden geoefend. Hiertoe zou een organisatie van de productie moeten worden geschapen volgens een of ander stelsel, waarvan onder de huidige omstandigheden geen onmiddellijk praktisch nut is te verwachten.

Wel zou de overheid op dat terrein nuttig werk kunnen verrichten.

De Staatscommissie vraagt van de regeering een aantal punten te verwezenlijken:

ie. door telkens de aandacht harer ambtenaren daarop (het brengen van regelmaat in de te verrichten werken) te vestigen;

2e. door bij circulaire hetzelfde te doen voor de Provinciale besturen, belangrijke waterschappen, belangrijke gemeenten en spoorwegmaatschappijen;

3e. door het verkenen van subsidiën voor den aanleg van tramwegen of kanalen, of voor den bouw van gestichten, het verkenen van voorschotten aan bouwvereenigingen enz.

Voor de practische toepassing hiervan wordt aaanbevolen, dat in het begin van elk jaar, of op een ander daartoe geschikt tijdstip, worde nagegaan, welk werk voor verschuiving naar het slappe seizoen in aanmerking

5