is toegevoegd aan je favorieten.

Pro Finlandia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

PRO FINLANDIA.

de Finsche autoriteiten. Slechts die beslissingen van het Russische staatsgezag waren ook voor Finland bindend, die de troonopvolging en de betrekkingen tot vreemde mogenheden betroffen; Rusland kon voorts ook, zoo noodig, zijn militaire macht ontwikkelen binnen de Finsche grenzen. Doch overigens kon het Finsche overheidsgezag en vooral zijn wetgeving zich ongestoord op elk gebied van het rechtsleven doen gelden. Vooral daarin kwam het karakter van Finland als staat uit, dat het door eigen organen — de Stenden (later den Rijksdag) en het staatshoofd, „den Keizer en Grootvorst" — zijn staatsinrichting kon wijzigen.

fAan den anderen kant hield de verhouding van Finland tot Rusland in, dat Finland geen souvereine en onafhankelijke staat was. Door de aangegeven restrictie verhinderde Rusland Finland om ten volle en souverein gezag uit te oefenen of beperkte het althans die uitoefening. Wat de buitenlandsche politiek betreft, overschaduwde Rusland Finland ten eenenmale en trad als één

\groot geheel op. * * *

Staten-verbindingen, vereenigingen van staten, kunnen van verschillenden aard zijn, weshalve men dan ook bepaalde grondtypen onderscheidt. Op de rechtsverhouding tusschen het souvereine Rusland en het autonome Finland konden intusschen de gangbare onderscheidingen als: reëele unie, personeele unie, statenbond, bondsstaat, vazal- of protectoraatverhouding, geen toepasssing vinden. Die vereeniging toch was van geheel bijzonderen aard en moet beoordeeld worden naar de beginselen, welke er aan ten grondslag lagen.

Men heeft soms aan Finland tijdens zijn vereeniging met Rusland de eigenschappen van een staat willen betwisten. Uit begeerte naar politieke macht werd veelal van Russische zijde Finlands hoedanigheid van staat geloochend, wijl men meende, dat zoodoende Finlands recht, dat het land krachtens een correcte interpretatie van de constitueerende rechtsacten onbetwistbaar toekwam, werd opgeheven of verzwakt.

Buitenlandsche deskundigen, die de vraag onpartijdig beoordeelden, kenden intusschen vrijwel eenstemmig aan Finland de hoedanigheid van een staat toe. Slechts enkele rechtsgeleerden namen ten deze een afwijzend standpunt in, sommigen omdat zij principiëel de souvereiniteit tot de wezenlijke kenmerken van een staat rekenden, anderen omdat zij in de staatsrechtelijke structuur van Finland eenig organisch gebrek meenden te bespeuren, tengevolge waarvan het naar hun meening geen staat kon zijn. Zóó werd aan Finland de hoedanigheid van een staat ontzegd door den beroemden Georg Je 11 in ek, die (ofschoon toestemmende, dat Finlands rechtstoestand niet kon worden veranderd zonder 's lands eigen toestemming), van meening was, dat men den Keizer van Rusland