Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»4

6e. Tot elkaar brengen van de studie der fundamenteele vakken voor de verschillende vakrichtingen, zoodat op dezen grondslag verder gebouwd kan worden in verschillende richting, vermindering van het aantal vakrichtingen mogelijk wordt en de grenzen tusschen de overblijvende minder scherp worden.

7e. Meer beoefening van den bedrijfsleer en de economie in nauwe aansluiting aan het particulier bedrijf als grondslag voor de economische werkzaamheid der ingenieurs, zooals het leven die eischt.

8e. Nauwer aansluiting van de studie aan de eischen van het practische leven, dat niet genoeg heeft aan een theoretisch goed gevormde constructeur, maar mannen met eigenschappen van den leider eischt, in staat in de maatschappij nieuwe wegen te vinden en te bewandelen.

9e. Nauwe aanraking van professoren en het practische leven.

Terwijl van een deel dezer eischen reeds gedeeltelijk of geheel de vervulling werd nagestreefd, wenscht Aumund daarin nog verder te voorzien door de aansluiting van de handelshoogeschool aan de technische hoogeschool en wel door aan de laatste een nieuwe faculteit voor economische wetenschappen te stichten, welke in niet minder dan 42 vakken onderwijzende, daarmede nagenoeg het geheele gebied der handelshoogescholen bestrijkt. Eveneens wordt de landbouwhoogeschool als een nieuwe faculteit ingelijfd, een toestand, die overigens reeds in Beijeren en ook in Zürich bestaat.

De bestaande faculteiten worden teruggebracht tot vier stuks:

f*. de bouwfaculteit, omvattende de vakrichting voor architectuur, voor stedenbouw, voor waterbouw, voor spoorwegbouw, voor ijzerconstructie en voor landmeten;

2e. de faculteit voor mechanische bedrijven, omvattende de vakrichting voor den werktuigbouw, voor electrotechniek, voor scheepsbouw en voor andere begrensde industriegebieden;

3e. de faculteit voor berg- en hüttenwesen, omvattende de vakrichting voor den bergbouw, voor het ijzerhüttenwesen en voor metaalhutten wesen ;

4°. de faculteit voor algemeene wetenschappen, omvattende de vakrichting voor chemie, voor de technische physica en voor de wiskunde en natuurwetenschappen.

Hierbij komen dan nog de beide nieuwe faculteiten: Se. de faculteit voor economische wetenschappen, omvattende de vak-

Sluiten