is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Guido Gezelle : Vlaamschen priester en dichter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN LEZER

7

lens moest ondergaan. Deze bijpersonen van het „schouwtooneel der wereld" mochten toch niet geheel in den donkere blijven, wilde het boek een levensverhaal worden en niet alleen eene studie over ééne zijde van dat leven: de gedichten door Gezelle zelf tot uitgave verzameld.

Dat zijn de leiddraden bij dezen arbeid geweest. Noodzakelijk moesten reeds overbekende bronnen en feiten terugkomen; maar dan in het licht der vollediger geschiedenis gesteld, en, zoo verhoopt, beter verklaard.

Dit leven schrijven „sine ira et studio" was voor een bewonderaar van Gezelle lastig. Het werd ondernomen uit liefde, maar schrijver vertrouwt toch, dat die liefde niet blind is geweest. Is er nu nog iets te kort of te lang aan, beantwoordt het nog niet aan alle verwachting, men weze ervan overtuigd, dat de schrijver zelf er nog veel zou willen aan verbeteren. Maar, wat men ook poge, naar ieders zin kan men toch niets maken. Daarom, in Gods naam, eindelijk uit ermeê, na twintig jaren liefdevollen arbeid! Al veel, zoo~*Höord en Zuid nu een nauwkeuriger beeld krijgen van leven en streven, lijden en strijden eener schoone ziel, die zichzelf vergat om 't volk waartoe zij behoorde te verheffen boven het alledaagsche, om alles in 't leven van dat volk te herleiden tot eigen Vlaamsch wezen, en te doordringen met eigen, ja met goddelijke schoonheid!

AL. WALGRAVE Vollezeele, in de Sinxenweek 1922.