is toegevoegd aan je favorieten.

Twee levenskringen ; Winter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

VOORWOORD

eens terug te komen op het denkbeeld om de schrijfster, aan wie het Nederlandsen tóoneel zooveel te danken heeft, op een haar waardige wijze te huldigen. In het seizoen 1926/37 zou het namelijk 35 jaar geleden zijn dat te Rotterdam, haar geboorteplaats, de eerste vertooning plaats had van Droomleven, met de jonge Alida Klein in de titelrol. Stuk en vertooning waren indertijd door C. R. van der Horst in „De Nieuwe Gids" begroet als „de dageraad van een nieuw tooneel". Deze herdenking nu wilde de commissie aangrijpen om althans Droomleven, en de bovengenoemde andere jeugdwerken, in een luxe-uitgave te publiceeren. Maar ook nu vermocht zij de bezwaren van mevrouw Simons-Mees niet te overwinnen. Wel stemde zij er tenslotte in toe haar Twee Levenskringen, tooneelspel in drie bedrijven, geschreven in 1901, het eerst gepubliceerd in „De Gids" van 1902 en daarna in een sinds lang uitverkochten bundel van drie tooneelwerken (1905) opgenomen, te doen herdrukken in de Nederlandsche Bibliotheek, .waarin ook de reeks harer latere werken verscheen, en aan dezen herdruk toe te voegen de schets Winter (gepubliceerd in de Nieuwe Gids van Januari 1923).

En zoo geven wij dan hier, dankbaar schoon niet voldaan, dezen bundel. Dankbaar om deze onstuimig ontluikende lente en dezen stil-rustigen winter, maar onvoldaan omdat het ons niet vergund was den schoonen oogst der tusschenliggende jaargetijden met dezen voor- en nabloei tot één mooie, gelijkvormige en overzichtelijke uitgave te vereenigen.

N. V. SUCHTELEN