is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

139

Akten en bevoegdheden

kwaamheid tot het geren van onderwijs aan scholen voor nijverheidsonderwijs ;

2. reeds ten minste drie maanden onder I toezicht en verantwoordelijkheid van den directeur onderwijs hebben gegeven aan eene school

I voor nijverheidsonderwijs ;

3. blijkens een daartoe door de commissie * ingesteld onderzoek, duidelijke begrippen beI zitten van klassikaal onderwijs, van de onderI scheidene leerwijzen, hare voor- en nadeelen [ en hare geschiedenis,

F en tevens geschiktheid betoonen om verI kregen kennis door mondelinge voordracht I aan eene groep van leerlingen mede te deelen. | 15. De uitreiking van het getuigschrift geschiedt kosteloos. I 16. Dit besluit zal voor het eerst worden toegepast op de in het jaar 1922 te houden examens.

( Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 'Wetenschappen is belast met de uitvoering I van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal . worden gezonden aan den Raad van State. Het Loo, den llden Juli 1921.

WILHELMINA. De Minister va% Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J. Th. de Visseb. (üitgeg. 21 Juli 1921.)

Behoort -bij Koninklijk besluit van II Juli 1921 (Staatsblad n". 918).

BEVOEGDHEDEN voor het geven van onderwijs aan nijverheidsscholen, welke aan het bezit van ingevolge andere wetten verkregen graden, akten van bekwaamheid of getuigschriften worden verbonden.

Bevoegdheden voor het geven van middelbaar en lager nijverheidsonderwijs : akte (M. O.) K 3 (kosmografie); akte (M. O.) K 4 (delfstof-, aard-, plant- en

dierkunde);'' -> akte (M. O.) K 5 (wiskunde); akte (M. O.) K 6 (mechanica);