is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

285

Bezoldiging personeel

de onder a, mede voor de helft, tot een maximum van 6 jaren.

d. Dienstjaren doorgebracht in het bedrijfsleven (niet gelijkvallende met den studietijd), boven den leeftijd van 23 jaar, tellen ten volle mede tot een maximum van 6 jaren.

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke bewijzen door het bedrijfshoofd worden overgelegd van de bewezen diensten in het bedrijfsleven.

Een volledige lesrooster voor eene leerares heeft 26 uren van 60 minuten, die zoo wel des daags als des avonds ten dienste van de school gebruikt moeten worden, met dien verstande, dat het aantal lesuren niet minder bedraagt dan 20 voor eene interne en 22 voor eene externe leerares. Het aantal uren besteed voor „groepenwerk" en werk ten dienste van de school mag dus op ten hoogste 6 uur berekend worden.

Het aantal lesuren der ambulante leeraressen wordt onder goedkeuring van den Minister vastgesteld, in verband met de af te leggen afstanden.

S: Lesuren boven het aantal van 26 opgedragen voor een jaarcursus, worden per wekelijksch lesuur vergoed met 1/27 deel van het aanvangssalaris. Voor het geven van deze uren wordt de toestemming van den Minister vereischt. III. Huishoudsters. Huishoudsters genieten een salaris van f 1600, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens te verhoogen met f 100, tot een maximum van f 2400.

IV. Administratief en bedienend personeel.

a. Schrijvers en klerken.

I Indien aan dagscholen schrijvers zijn verloonden en deze betrekldng een volledige dagtaak omvat, genieten zij een salaris van f 1200 met 4 jaarlijksehe verhoogingen van f 100 en 8 van f 50, tot een maximum van f 2000.

b. Ooncierges.

Indien aan dagscholen met minder dan 200 leerlingen conciërges zijn verbonden en deze betrekking een volledige dagtaak omvat, bedraagt het salaris f 1200 met 4 jaarlijksehe verhoogingen van f 100 en 4 van f 50 tot een maximum van f 1800.