is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

335

Bezoldiging personeel (1933)

d. voor het afleggen van eenig examen en voor het uitoefenen van de functie van lid eener van Rijkswege samengestelde commissie, belast met het afnemen van eenig examen.

De betrokkene is verplioht van afwezigheid wegens één der gevallen van het eerste lid behoorlijk, zoo mogelijk vooraf, mededeeling te doen.

Op zijn verzoek wordt den betrokkene voor korten tijd verlof verleend in geval van buitengewone huiselijke of familieomstandigheden of andere buitengewoue omstandigheden die zijn aanwezigheid vorderen.

29. Bij verzuim wegens ziekte die niet aan hunne schuld te wijten is, behouden directeuren, leeraren en verder personeel hunne volle bezoldiging, wanneer zij zioh onderwerpen aan de controle-voorschriften gesteld door de vereeniging of het lichaam in dienst waarvan zij zijn. Zoolang zij zich niet aan die voorschriften of aan de daarop gegronde voorschriften van hen, die de controle uitoefenen, onderwerpen, kan de uitbetaling van hunne bezoldiging geheel of gedeelteüjk worden geschorst.

30. Aan den zieken ambtenaar, die binnen anderhalf jaar in het geheel gedurende meer dan een jaar verlof wegens ziekte heeft genoten, kan op grond van die ziekte eervol ontslag worden verleend, zulks met ingang van een dag, die niet vroeger ligt dan drie maanden na dien waarop de mededeeling van het ontslag aan den ambtenaar wordt toegezonden.

81. De disciplinaire sti affen zijn :

a. schriftelijke berisping;

6. schorsing voor ten ho>gste drie maanden, al dan niet met geheele of gedeeltelijke inhouding van bezoldiging;

c. ontslag.

32. De disciplinaire straffen worden uitgesproken :

ten aanzien van Rijksscholen door Onzen Minister j

ten aanzien van bijzondere scholen door het schoolbestuur;' i i

ten aanzien van gemeentelijke soholen door burgemeestor en wethouders.

33. Van het opleggen van eene straf ontvangt de gestrafte onverwijld kennis door toezending van een afschrift van het besluit