is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

343

Bezoldiging personeel (1933)

De door de leeraren onder a en b bedoeld te geven lessen zijn lessen van 50 minuten.

Aan de leeraren, die de directeuren bij de waarneming van het directoraat ter zijde staan, kan onder goedkeuring van den Minister aan het einde van het jaar een toelage worden verleend in verband met de uitgebreidheid en belangrijkheid der bewezen diensten.

Aan de onder a en 6 bedoelde leeraren kunnen zooveel lesuren worden opgedragen als voor den goeden gang van het onderwijs noodzakelijk is met dien verstande, dat het aantal lesuren van hen, die gedurende tenminste 4 achtereenvolgende jaren, aan dezelfde school met 23 of meer lesuren waren belast, zonder hunne toestemming aan die school niet beneden 23 kan worden gebracht.

• Indien een leeraar gedurende vier achtereenvolgende jaren aan dezelfde school een verschillend getal wekelijksche lessen heeft gegeven, mag zijne wedde aan die school daarna zonder zijne toestemming niet naar een lager getal lessen worden berekend dan hij heeft gegeven in het jaar, toen zijn getal lessen het kleinst was.

De leeraren onder c bedoeld genieten een salaris als aangegeven is voor de leeraren onder B 2 6.

De leeraren onder d bedoeld genieten een salaris als aangegeven is voor de leeraren onder B 2c.

De lessen van de ondei c en d bedoelde leer-

aren zijn lestijden van 60 minuten.'

Algemeene opmerkingen. Aan leeraren, onder a bedoeld, uitgezonderd de leeraren in het schoonschrijven, die hun hoofdbetrekking bij het wettelijk geregeld onderwijs o( het handelsonderwijs hebben en wier totaal getal lessen zoo klein is, dat hun totaal salaris bij het wettelijk geregeld onderwijs zon- blijven beneden f 3000, indien zij geen dienstjaren hebben en beneden f 3900, indien zij 20 of meer dienstjaren hebben, kan, indien voldaan is aan de hieronder genoemde voorwaarden, gedurende een sohooljaar per les per jaar f 50 meer worden toegekend dan hun volgens het normale tarief zou toekomen, met dien verstande, dat het totaal .j bedrag