is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

407

Gedeputeerde Staten benoemen gedelegeerden

der Provinciën in de besturen der van provinciewege gesubsidieerde bijzondere nijverheidsscholen. 57. ., ontvangen alle gewensehte inlichtingen over de door de Provinciën gesubsidieerde scholen van de gedelegeerden. 63' Gemeentelijke scholen.

„ Benoeming, schorsing en ontslag van

personeel aan —. 23. 24. „ Schoolgeldregeling voor —. 28. „ Subsidie ten behoeve van —. 25—27. Gemeenteraad benoemt en ontslaat de directeuren van en de leeraren aan de gemeentelijke) nijverheidsscholen. 23. „ bepaalt het schoolgeld voor de gemeentelijke scholen. 28. „ benoemt ééne of meer plaatselijke commissiën van toezicht voor zooveel het gemeentelijk onderwijs betreft; ook de gedelegeerden in het bestuur der van gemeentewege gesubsidieerde bijzondere nijverheidsscholen. 57. „ Ontvangt verslag omtrent den toestand van het onderwijs op de aan de commissie van toezicht toegewezen schelen. 62. Geneeskundige verklaring betreffende de geschiktheid van den leerling voor het gekozen beroep. 14. 43. Geschillen. Zie Beslissing. Getuigschrift van zedelijk gedrag. 17.

van het tot aan het einde bijgewoond hebben van het onderwijs. 29. „ van voldoende paedagogische voorbereiding voor leeraren. 38. „ bij het eindigen van de leerbetrekking. 48. Gezondheidswet. Toepasselijkheid van art. 4 der — op alle scholen voor nijverheidsonderwijs. 6. Godsdienstige gezindte. Leerlingen mogen nie geweigerd worden op grond van —. 14. Godsdienstonderwijs. Tijd tot het volgen

van —. 14. 47. Handwerk. Scholen voor — vallen onder het lager nijverheidsonderwijs. 11.