is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 441 —

in verband met uurloon en duur van den cursus het hoogste zou zijn.

De berekening van de overige uren heeft op de gewone wijze plaats, terwijl voor de algemeene leiding de hoogste vergoeding wordt genoten, waarop aanspraak kan worden gemaakt.

I. Avondscholen voor theoretisch en practisch

nijverheidsonderwijs.

a. Het salaris van directeuren van deze avondscholen of cursussen wordt geregeld overeenkomstig dat van een leeraar, belast met het volledig aantal wekelijksche lesuren, dat binnen de grenzen der normale schooltijden valt, tot een maximum van 12 54.

Aan dat salaris wordt voor algemeene leiding toegevoegd een bedrag, naar gelang van de grootte der school:

f 50 bij ten hoogste 50 leerlingen;

f 100 bij meer dan 50, doch ten hoogste 100 leerlingen ;

f 250 bij meer dan 100, doch ten hoogste 200 leerlingen ;

'f 350 bij meer dan 200, doch ten hoogste 300 leerlingen ;

f 450 bij meer dan 300 leerlingen. 6. De leeraren worden onderscheiden in dezelfde groepen en gesalarieerd op dezelfde wijze, als aangegeven voor de leeraren onder B 2.

II. Scholen of cursussen ter opleiding voor het

voorloopig machinistendiploma, a. Het salaris van directeuren van deze scholen.of cursussen, niet aan zeevaartscholen verbonden, wordt geregeld overeenkomstig dat van een leeraar, belast met het volledig aantal wekelijksche lesuren, dat binnen de grenzen der normale schooltijden valt, tot een maximum van 12%..

Aan dat salaris wordt voor algemeene leiding toegevoegd een bedrag naar gelang van de grootte der school:

f 200 bij ten hoogste 30 leerlingen;

f 300 bij meer dan 30 leerlingen ;

6. Het salaris van de wettelijk bevoegde leeraren bedraagt f 85 per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verhoogen met f 5 en na 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen met f 2,50.

III. Avondscholen voor voorbereidend middel¬

baar technisch onderwijs. o. Het salaris van directeuren dezer avondscholen wordt geregeld overeenkomstig dat van een leeraar, belast met het volledig aantal wekelijksche lesuren, dat binnen de grenzen der normale schooltijden valt, tot een maximum van 12%.

Aan dat salaris wordt voor algemeene leiding toegevoegd een bedrag naar gelang van de grootte der school:

f 200 bij ten hoogste 30 leerlingen;

f 300 by meer dan 30 leerlingen;