is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 467 —

!akte hoofdonderwijzer (lezen, schrijven, Nederlandsche taal, vaderlandsche geschiedenis en aardrijkskunde); (indien de akte hoofdonderwijzer behaald is vóór het in werking treden der wet van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175), bovendien wiskunde); akte hoofdonderwijzer (rekenen aan nijverheidsscholen voor meisjes, visscherij- en binnenvaartscholen); -■»■ / akte hoofdonderwijzer (lezen, schrij/ ven, Nederlandsche taal, vaderlandsche / geschiedenis, aardrijkskunde en lichaI melijke oefening);

akte hoofdonderwijzer of onderwijzer (rekenen aan nijverheidsscholen voor 1 meisjes, visscherrj- en binnenvaarti scholen);

I akte onderwijzer (lezen, schrijven en 1 lichamelijke oefening);

| akte L. 0. Fransche taal (Fransche

1 taal);

i akte L. 0. Engelsche taal (Engelsche § I taal);

® I akte L. O. Hoogduitsche taal (Hoog_ / duitsche taal);

§ \ akte L. O. wiskunde (wiskunde en ] rekenen) ;

\ I akte L. 0. landbouwkunde (land*" I bouwkunde);

I akte L. 0. tuinbouwkunde (tuinbouwI kunde);

I akte L. O. gymnastiek (lichamelijke f oefening);

I akte L. 0. fraaie handwerken (fraaie I handwerken);

akte L. O. handelskennis (handelskennis, boekhouden inbegrepen); I akte L. O. teekenen (teekenen aan de I laagste klassen van nijverheidsscholen \ voor meisjes en aan volkscursussen voor meisjes);

diploma technisch ambtenaar van den Riiks-

waterstaat (bouw- en waterbouwkunde);

opzichter van fortificatiën (bouwkunde);

officier der artillerie (werktuigkunde);

officier opgeleid aan de Koninklijke militaire academie en den hoofdcursus (wiskunde, rekenen en aardrijkskunde);

zeeofficier (zeevaartkunde, zeemanschap, werktuigkunde, rekenen en aardrijkskunde);

officier-machinist van de Koninklijke Marine (scheepswerktuigkunde, werktuigkunde, wiskunde en rekenen);

j, diploma eerste stuurman groote vaart (zeevaartkunde en zeemanschap; bovendien wiskunde en rekenen aan visscherrj- en binnenvaartscholen) ;

diploma tweede stuurman groote vaart (zeevaartkunde en zeemanschap);

diploma C voor machinist ter koopvaardij (scheepswerktuigkunde1