is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 506 —

TOELIOHTTNG.

6. het examen wordt afgenomen aan de hand van aanwezige houtsoorten, materialen en kramerijen;

c. het examen wordt mede aan de hand van aanwezige afbeeldingen en gereedschappen afgenomen;

g. het examen wordt, voor zoover noodig, met behulp van afbeeldingen afgenomen;

h. het examen bestaat o.a. in het vervaardigen van één of meer werkteekeningen, ook in verband met onderdeel a. wat berekening en

'calculatie betreft (teekeningen in potlood uit te voeren);

j. het examen zal zich in hoofdzaak tot één werkstuk bepalen, waarin ie moeilijkheden van het ambacht zijn neergelegd.

Het examen in de onderdeelen a tot en met g geschiedt mondeling, voor zoover noodig met vaardig uit te voeren schetsen op het schoolbord; in het onderdeel / bovendien door het maken van een opstel, in verband met de vereischten in onderdeel a omschreven.

Programma voor de akte Wc.

Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven van onderwijs in het metselen aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonderwijswet.

Om aan het examen te kunnen deelnemen, moeten de candidaten na den aanvang van het jaar, waarin zij den leeftijd van 17 jaar hebben bereikt, ten minste 6 jaar praktisch werkzaam geweest zijn als 'metselaar.

De vereisohten zijn:

a. kennis van de Nederlandsche taal, te beoordeelen naar de te maken opstellen ; van de wiskunde, voor zoover noodig bij de berekening van oppervlak en inhoud , van calculatie * ; van de natuur- en werktuigkunde ; een en ander in verband met het ambacht van den metselaar ;

b. grondige kennis van bouwmaterialen in het algemeen en metselmaterialen in het bijzonder ; hunne herkomst, bereiding en gebruik, 'alsmede van de toepassing van verschillende materialen, ook in verband met andere ambachten ;

I c. kennis, gebruik en onderhoud van de gereedschappen, instrumenten en werktuigen, die bij de uitoefening van het ambacht toepassing vinden; alsmede kennis van het maken van steigers, het stellen en opruimen van formeelen, profielen, enz. ;

d. kennis van grondwerken en fundeeringen, alsmede van de samenstelling en tospassing van betonwerk en eenig begrip van cementijzerconstructie ;

e. kennis van de uitvoering van eenvoudige bouwwerken;

/. kennis van de eischen van doeltreffend

* Onder calculatie wordt verstaan het maken Van materiaalstaten, week- en werkstaten en eenvoudige prijsberekeningen.