is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 555 —

en telt voor de helft mede tot een maximum van 6 jaren" wordt eene nieuwe bepaling ingevoegd, luidende: „Diensttijd, bewezen aan avondscholen, komt niet in aanmerking."

F. Administratief en bedienend personeel, a. Administratief personeel.

De bepalingen omtrent de bezoldiging van het personeel aan lagere dagscholen worden gelezen als volgt:

„Aan scholen met meer dan 150, doch minder dan 300 leerlingen f 1100 met 2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200 en 3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100 tot een maximum van f 1800.

Aan scholen met 300 of meer leerlingen £ 1300 met 3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200 en 4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100 tot een maximum van f 2300."

b. Conciërges. De bepalingen omtrent de salarissen van conciërges aan dagscholen worden gelezen als volgt:

„Aan dagscholen met minder dan 100 leerlingen bedraagt het salaris f 1200 met 5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100.

Aan dagscholen met meer dan 100, doch minder dan 200 leerlingen, bedraagt het salaris f 1400 met 4 tweejaarlijksche verhoogingen van

Aan de overige dagscholen en aan de middelbare technische soholen bedraagt het salaris f 1500 met 4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100."

Groep II A.

Middelbare scholen voor de Zeevaart. Zeevaartscholen. 1. Directeuren. Het bepaalde onder a en b wordt gelezen als volgt:

„o. Het salaris der directeuren van de Kweekschool voor de Zeevaart, van de zeevaartscholen te Amsterdam en te Botterdam, alsmede van de zeevaartscholen, welke opleiden voor het einddiploma B en tevens voor het diploma C voor machinist bedraagt f 6000, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verhoogen met f 200;

6. Het salaris der directeuren van zeevaartscholen, niet onder a genoemd, welke opleiden voor het einddiploma B of voor het einddiploma A en tevens voor het hoogste diploma van koopvaardijoffieier bedraagt f 5500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te verhoogen met f 200;

e. Het salaris der directeuren van zeevaartscholen, niet onder a en 6 genoemd, bedraagt f 4500, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verhoogen met f 200."