is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 581 —

kan onder goedkeuring van den Minister aan het einde van het jaar een toelage worden verleend in verband met de uitgebreidheid en belangrijkheid der bewezen diensten.

Het salaris van vast aangestelde leeraren, die gedurende 4 achtereenvolgende jaren aan dezelfde school werkzaam zijn geweest, mag niet naar een lager getal lessen worden berekend dan zij hebben gegeven in het jaar, toen dat getal lessen het kleinst was, tot een maximum van 26, onverminderd de verplichting, om het aantal wekelijksche lessen te geven, waarnaar hunne wedde werd berekend. Bij weigering om aan deze verplichting te voldoen, vindt evenredige verrnindering van de wedde plaats.

Indien de vaste aanstelling aansluit aan eene tijdelijke aan dezelfde sohool, kunnen de hiervoor genoemde achtereenvolgende 4 jaren geaoht worden te zijn ingegaan op een tijdstip, vallende vóór den datum van mgang van de vaste aanstelling.

Indien leeraren zijn verbonden aan twee of meer in verschillende gemeenten gelegen scholen, die onder dezelfde salarisnormen vallen, mag hunne totale wedde niet stijgen boven het bedrag, dat zij zouden genieten, indien zij alle lessen gaven aan de school, gelegen in de gemeente, die voor de toepassing van standplaats aftrek in de hoogste klasse is gerangschikt, vermeerderd met f 10 %.

Indien zij zijn verbonden aan twee of meer in verschillende gemeenten gelegen soholen, die onder verschillende salarisnormen vallen, mag hunne totale wedde niet stijgen boven het bedrag, dat zij zouden genieten, indien zij alle lessen gaven aan de middelbare technische school, vermeerderd met 10 %.

Zijn de scholen in dezelfde gemeente gelegen, dan vinden deze bepalingen gelijke toepassing, met dien verstande evenwel, dat de vermeerdering met 10 % niet mag worden toegekend.

Indien ten gevolge van de hiervoorgaande bepalingen op de totale wedde, d. i. de som van de wedden aan elk der scholen afzonderlijk berekend, korting moet worden toegepast, dan geschiedt deze naar evenredigheid van het aan iedere school gegeven aantal lessen.

Onder de scholen hiervoor bedoeld zijn te verstaan gymnasia, hoogere burgerscholen (lycea), middelbare (Rijks-)dagnijverheidsscholen, handelsdagscholen, middelbare landbouwdagscholen, en kweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen.

De berekening der ingevolge vorenstaande bemalingen op de salarissen der leeraren aan Rijks- of van Rijkswege gesubsidieerde dagnijverheidsscholen toe te passen korting, geschiedt steeds zoodanig, alsof voor alle in den vorigen volzin genoemde scholen de salarisregeling voor de leeraren aan de Rijks- of van Rijkswege gesubsidieerde dagnijverheidsscholen geldt, ook al is dit niet het geval.

De leeraren, onder c bedoeld, genieten een 97 • 2