is toegevoegd aan je favorieten.

Vleeschkeuringswet S. 1919, no. 524

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 —

c. plaatselijke gezwellen ;

d. tuberculose van één orgaan of van één orgaan met bijbehoorende lymphklier óf van meer dan één orgaan, mits in zeer geringe uitbreiding, onder voorwaarde dat geen verweekingshaarden of miliaire haarden, noch zwelling of ontsteking van lymphklieren aanwezig zijn en geen vermagering bestaat.

66. Onze Minister kan nadere voorschriften geven ter uitvoering van dit besluit.

67. Dit besluit treedt in werking met ingang van een door Ons te bepalen dag.1

Onze Minister van Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State. Het Loo, den 5den Juni 1020.

WILHELMINA. De Minister van Arbeid, Aalberse.

(üitgeg. 23 Juni 1920.)

Besluit van den 22sten Juni 1920, S. 314, houdende voorschriften voor de opleiding van hulpkeurmeester van vee en vleesch voor de binnenlandsche vleeschkeuring.

Wij WILHELMINA, enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid van 4 Mei 1920, n° 7579, afdeeling Volksgezondheid ;

Gezien artikel 25, tweede lid. van de Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524);

Den Raad van State gehoord (advies van 8 Juni 1920, n°. 16);

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister van Arbeid van 18 Juni 1920, n°. 10333, afdeeling Volksgezondheid ;

Hebben goedgevonden en verstaan vast te stellen de navolgende regels, volgens welke de bevoegdheid wordt verkregen als hulpkeurmeester van vee en vleesch op te treden :

§ 1. Algemeene bepalingen.

Art. 1. In deze voorschriften wordt verstaan onder :

o. „Minister", de Minister belast met de

1 Bij besluit van 17 November 1921, S. 1190, bepaald op 1 Juni 1922.