is toegevoegd aan je favorieten.

Vleeschkeuringswet S. 1919, no. 524

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

Art. 85

koopt, te koop aanbiedt, aflevert, ten geschenke geeft, of vervoert of doet vervoeren of tot vervoer voorhanden heeft, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

4. De verbodsbepalingen betreffende „ten geschenke geven" en „vervoer", bedoeld in het vorig lid, zijn niet van toepassing voor zooveel betreft vleesch tot een hoeveelheid van ten hoogste 10 kilogram, bestemd om ten geschenke te worden gegeven aan of om gerookt te worden bij anderen dan hen, die werkzaam zijn in het slagersbedrijf, in het bedrijf der verduurzaming of bereiding van vleesch of vleeschwaren en de met dezen samenwonende personen, mits het vleesch vergezeld zij van een door of vanwege den Burgemeester afgegeven vervoerbiljet, waarop zijn aangeduid de namen van den bewoner van het perceel waar het dier geslacht is en van den persoon, voor wien het bet>temd is, benevens den te volgen weg, langs welken het vervoerd wordt en onder voorwaarde dat het de gemeente niet wordt uitgevoerd.

5. Indien tijdens het plegen van eene overtreding als bedoeld in het eerste en het derde lid van dit artikel nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens die overtreding onherroepelijk j$ geworden, wordt hij gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Het le lid is aldus gewijzigd, het 3e, 4e en5e lid zijn toegevoegd bij de wet van 18 Mei 1922, S. 305.