is toegevoegd aan je favorieten.

Vleeschkeuringswet S. 1919, no. 524

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64

dier mag slechts worden overgegaan, als de persoon met de toepassing der halssnede belast, tegenwoordig is; na het neerleggen wordt onmiddellijk de halssnede toegebracht.

Het slachten naar Israëlietischen ritus mag slechts geschieden door hen, die daartoe gemachtigd en voor slagers, die aangewezen zijn, hetzij door den opperrabijn der Nederlandsch"Israëlietische gemeente, hetzij door dien der Nederlandsch-Portugeesch Israëketische gemeente, beiden in het gebied waar de keuringsdienst gevestigd is, en die daarvan door een schriftelijk bewijs hebben doen blijken aan den keurings veearts.

11. Het is verboden tijdens of na de verbloeding met slachten voort te gaan, alvorens blijvende bewegingloosheid is ingetreden.

12. ,Het ophangen van slachtdieren vóór het bedwelmen is verboden en mag eerst geschieden als na verbloeding blijvende bewegingloosheid is ingetreden.

13. Alle geslacht vee moet na zoo volledig mogelijke uitbloeding en met inachtneming van het in de artikelen 11 en 12 bepaalde, zonder onderbreken afgeslacht worden.

14. De personen die slachten moeten hunne werkzaamheden uitoefenen in zindelijke kleeding en met zindelijke en voor het doel geschikte gereedschappen, een en ander ter beoordeeling van den keuringsveearts.

15. Het bij het slachten uitstroomende bloed moet in hiervoor bestemde, in elke slachtplaats aanwezige deugdelijke en zindelijke vaten of dergelijke voorwerpen, opgevangen worden.

Bloed dat door kloppen of roeren vloeibaar gehouden wordt, mag slechts in aanraking komen met naar het oordeel van den keuringsveearts zindelijke en daarvoor geschikte voorwerpen.

Het kloppen of roeren met de hand is verboden.

Bloed van dieren, waarvan de slokdarm bij de bloedsonttrekking is in- of doorgesneden, mag niet geklopt of geroerd.

15a. De bepalingen van deze § zijn niet van toepassing op slachtdieren, die ingevolge toepassing van artikel 6a der wet niet aan keuring zijn onderworpen, tenzij de gemeen-