is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet 1919, S. No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 79 —

o. twee of meer scheikundigen, die eene wetenschappelijke opleiding hebben genoten.

Bovendien moet, tenzij Wij aan Gedeputeerde Staten ontheffing van deze verplichting verleenen, de dienst de beschikking hebben over één of meer veeartsen (die geen particuliere praktijk uitoefenen) en wel, hetzij uitsluitend ten eigen behoeve, hetzij gezamenlijk met een anderen dienst;

6. een voldoend aantal keurmeesters. •

Onze Minister kan nadere voorschriften geven met betrekking tot de bevoegdheid om als keurmeester op te treden ;

4°. aan de goedkeuring van Onzen Minister zijn onderworpen :

o. de algemeene organisatie van den dienst;

6. het koopen, huren of stichten van gebouwen voor den dienst, benevens alle verbouwingen of uitbreidingen van tot den dienst behoorende gebouwen, alsmede het koopen in erfpacht of opstal nemen van den voor de stichting der dienstgebouwen benoodigden grond, onderscheidenlijk de aanwijzing van reeds aan de provincie krachtens eenig zakelijk reoht toebehoorenden grond en de ter zake voorgenomen overeenkomsten ; ■ c. de benoeming van den directeur-scheikundige, welke, evenals die van den scheikundige en den veearts, geschiedt door de „Provinciale Staten".

Bj In artikel 2, 5°., wordt in het lste lid in plaats van : „De Baad der centrale gemeente draagt zorg" gelezen: „Gedeputeerde Staten draeen zorg". Het 3de lid wordt gelezen als volgt:

„Provinciale Staten stellen onder Onze goedkeuring bepalingen vast betreffende het toekennen van wachtgeld aan personeel, dat op grond van de voorgaande bepaling uit den provincialen dienst is ontslagen."

C. In artikel 2, 7°., wordt in plaats van : „Het Bestuur van de centrale gemeente is gehouden" gelezen: „Gedeputeerde Staten zijn gehouden.".

D. Artikel 2, 8°., wordt gelezen als volgt: „Gedeputeerde Staten zijn gehouden de

gebouwen en goederen, tot den keuringsdienst behoorende, behoorlijk te onderhouden en zorg te dragen, dat de dienst naar behooren blijft