is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet 1919, S. No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 18* —

2. Aangeduid moet worden met :

a. een naam, waarin voorkomt het woord „worst" de vleeschwaar bestaande uit een mengsel van gesneden, gehakt en/of gemalen vleesch met een of meer der in artikel 3, eerste lid. genoemde waren, dat al of niet door een darm of een ander omhulsel is omgeven.

De vleeschwaren in de vorige alinea bedoeld, welke met azijn zijn geconserveerd, alsmede balkenbrij, behoeven niet te worden aangeduid met een naam, waarin het woord „worst" ■voorkomt;

6. den naam toebereid rauw gehakt, de vleeschwaar, bestaande uit een mengsel van gesneden, gehakt en/of gemalen vleesch met keukenzout, kruiden, specerijen en/of aalpeter (kaliumnitraat), welke zoo kneedbaar is, dat zij tot verschillende vormen is te verwerken ;

c. den naam bakleverworst, leverworst, welke -aan zetmeel, uitgedrukt als watervrij zetmeel, een grootere hoeveelheid bevat dan * procent.

3. De in artikel 2 onder a bedoelde waren moeten, voor zoover zij niet behooren tot de in artikel 8 bedoelde vleeschwaren en behoudens het bepaalde in artikel 4, voldoen aan de vol* gende eischen:

1. andere stoffen dan keukenzout, kruiden, specerijen, water, Suiker, niet kunstmatig gekleurde pzijn en salpeter (kaliumnitraat) mogen niet toegevoegd zijn.

In worsten, welke gekookt zijn, mag (mogen) hovendien gebuild meel, ongebuild meel, brood, beschuit, rijst, havei, rogge en/of zetmeel toegevoegd zijn; ic>

2. haar gehalte aan salpeter mag niet grooter zijn dan 0.2 procent;

3. haar gehalte aan zetmeel, uitgedrukt als watervrjj zetmeel, mag in worsten, welke gekookt zijn, niet grooter zijn dan 4 procent;

4. conserveermiddelen, andeie dan de in hét eerste lid van dit artikel genoemde, moeten afwezig zijn, behalve in leverworst, waarin boorzuur of boorzure zouten tot ten hoogste 0.3 % als boorzuur berekend, aanwezig mag zijn;

5. andere kleurstoffen dan die eigen aan vleesch en aan geoorloofde toevoegingen mogen niet aanwezig zijn;

6. de verhouding van het procentiscb water-