is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet S. 1919, No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 257 —

maatregel van bestuur ter uitvoering van de artikelen 14, 16 en 16 der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581), ten aanzien van bepaalde eet- en drinkwaren afwijkende voorschriften zijn gegeven.

9. 1. De ontheffing, bedoeld in artikel 1, vierde lid, wordt ingetrokken, indien de voorwaarde, waaronder zij is verleend, niet wordt nageleefd.

| 2. De belanghebbende kan binnen veertien dagen, nadat de beslissing van Burgemeester en Wethouders hem is medegedeeld, in beroep komen bij de Gedeputeerde Staten van de provincie, waarin de ruimte is gelegen. ■ 3. De intrekking blijft buiten werking gedurende den termijn van beroep en, indien beroep is ingesteld, gedurende de behandeling van het beroep.

}>ï 10. Dit besluit treedt in werking drie maanden na den dag zijner afkondiging, met uitzondering van de bepalingen van artikel 1, eerste lid onder 6, / en g, welke twee jaar na genoemden dag in werking treden.

11- Dit besluit kan worden aangehaald onder den titel Algemeen Besluit (Warenwet), met vermelding van den jaargang en het nummer van het Staatsblad, waarin het is bepaald.

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Chamonix, den 23sten Juni 1925.

WILHELMINA. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, Aalbbkse. (Uitgeg. 16 Juli 1925.)

Beslutt van den iden Augustus 1925, S. 345, tot toepassing van de artikelen 14 en 15 der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 681) op waschmiddelen, zooals dit is gewijzigd en aangevuld bij besluit van den 8sten April 1926, S. 59. ' Wu WILHELMINA, enz. - Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 9 Juni 1926, a°. 416 D, afdeeling Volksgezondheid; S. & J. n°. 99, 4° dr. 9