is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet S. 1919, No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 3*» —

waarin zij aan dep verbruiker kunnen worden verkocht, zijn voorzien van een opsohrift, aangevende de aanduiding, die de waar, volgens een der vorige artikelen van dit beslui*, moet of mag dragen. Deze opschriften moeten duidelijk leesbaar zijn, niet door vegen zijn uit te wissehen, bestaan uit latijnsche hoofddrukletters van ten minste 2 cm (0,02 m) hoog en ter minste 2 mm (0,002 m) lijndikte en onmiddellijk boven de waar, of op de verpakking der waar zijn aangebracht.

9. Oliën of vetten, die kennelijk voor uitvoer zijn bestemd, behoeven, voor zoover niet aanwezig in een der ruimten, in het eerste lid van art. 8 bedoeld, niet te voldoen aan de eischen in dit besluit gesteld.

It" Voor de beoordeel ing of oH»n en vetten voldoen aan de eischen in dit besluit gesteld, moet gebruik worden gemaakt van de onderzoekingsmethoden, aangegeven in de bij dit besluit gevoegde bijlage, voor zoover daarvoor toereikend.

11. Dit besluit treedt in werking met ingang van den eersten dag van de zevende maand na die, waarin het in het Staatsblad is geplaatst.

12. Dit besluit kan worden aangeduid met den naam „Oli- n- en vettenbesluit" met vermelding van jaargang en nummer van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Baad van State.

s-Gravenhage, den 24sten September 1926.

WILHELMINA. De MinUter tan Arbeid, Handel e* Nijrerhe 'd,

■ 1. Br. Sf.OlBMAKER ub BruÏNE.

(Oitgeg. 4 Oet. 1926.)

METHODEN VAN ONDERZOEK, i Behoorende bij het Oliën- en vettenbesluit.* Zuurgraad.

5—10 g van de waar, zoo noodig door verwarming vloeibaar gemaakt, worden net 50 ent* neutralen, sterken spiritus en 5 druppels phenolphtaleïne vermengd en onder krachtig schudden met 1/10 N alkali getitreerd. Het