is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet S. 1919, No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S & J . N°. 99, 4e druk.

VIERDE AANVULLING

DER

WARENWET.

KONINKLIJK BESLUIT van den Uden Februari 1929, S. 43, tot toepassing van de artikelen 14 en 15 der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581) op melk. Wij WILHELMINA, enz.; Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 9 Juli 19|8, n°. 664 D, Afdeeling Volksgezondheid;

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581), zooals deze laatstelijk is gewijzigd;

. Den Raad van State gehoord (advies van 4 September 1928, n°. 21);

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 8 Februari 1929, n°. 191 D, Afdeeling Volks gezondheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

A. In te trekken met ingang van den datum, waarop dit besluit in werking treedt, Ons besluit van 23 Juni 1925 (Staatsblad n°. 256), zooals dit is gewijzigd;

B. te bepalen:

Art. 1. 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

melkproducten, alle uit of met melk verkregen vloeibare producten en mengsels behalve gecondenseerde melkproducten en'wei. 2. In dit besluit wordt verstaan onder: o. „melkveehouder" ieder die het houden van melkvee als bedrijf of nevenbedrijf uitoefent, onverschillig of dit geschiedt voor eigen rekening of voor rekening van anderen;

b. „melkverkooper", 1°. ieder die er zijn bedrijf of nevenbedrijf van maakt melk en/of melkproducten rechtstreeks aan verbruikers te verkoopen, onverschillig of dit geschiedt voor eigen rekening of voor rekening van anderen 2°. ieder, die melk en/of melkproducten inkoopt of ten verkoop ontvangt en tevens ten verkoop of ter aflevering in voorraad heeft onverschillig of dit geschiedt voor eigen rekening of voor rekening van anderen;

c. „keuringsdienst", den keuringsdienst van waren, als bedoeld bij art. 2 der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581);

d. „centrale gemeente", de gemeente waar de keuringsdienst is gevestigd;

e. „inspecteur van de volksgezondheid" de inspecteur van den dienst, welke in het bijzonder is belast met de handhaving van de