is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet S. 1919, No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. & J. N°. 99, 4e druk.

ZEVENDE AANVULLING

DBR

WARENWET.

BESLUIT van den SOsten September 1929, S. 445, tot toepassing van artikel 14 der Warenwet (Staatsblad 1919 n°. 581) op honig

Wij WILHELMINA, enz.;

Op de voordracht van Onzen Minister van irbeid, Handel en Nijverheid van 26 Juli L929, n°. 1112 D, Afdeeling Volksgezondheid;

Gelet op artikel 14 der Warenwet (Staatsblad 1919 n°. 581);

Den Baad van State gehoord (advies van .0 September 1929, n°. 18);

Gelet op het nader rapport van Onzen Milister van Arbeid, Handel en Nijverheid van !4 September 1929, Afdeeling Volksgezondïeid, n°. 1297 D;

Hebben goedgevonden en verstaan te betalen :

Art. 1. 1. De aanduiding „Nederlandsche lonig bereid onder toezicht krachtens de Waenwet" {Staatsblad 1919, n°. 581) mag uitluitend gebezigd worden voor honig, welke in Nederland gewonnen is onder het toezicht, yereenkomstig de bepalingen van dit besluit litgeoefend.

2. Een aanduiding, welke met de aanduiding in het eerste lid bedoeld in strekking ivereenkomt of daarop gelijkt, al of niet in amenhang met andere aanduidingen, mag W gebezigd worden voor honig, welke niet ewonnen is onder het toezicht, overeenkomtig de bepalingen van dit besluit uitgeoefend. ;2. Het toezicht, bedoeld in artikel 1 van it besluit, wordt uitgeoefend door een door )nzen Minister, belast met de uitvoering van it besluit, erkend honigcontrólestation van en rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniing.

3- De aanduiding, bedoeld in het eerste d van artikel 1, moet op de waar of hare erpakking worden aangebracht in den vorm an een merk, door Onzen Minister, belast iet de uitvoering van dit besluit, vastgesteld, t_op de wijze daarbij aangegeven. Dit merk

a. wordt in de Nederlandsche Staatscoum< bekend gemaakt;

b. wordt op kosten van een erkend honigmtrölestation vervaardigd en afgeleverd;

c. is uitsluitend bestemd om door of vanege^ aangeslotenen bij een erkend honigmtrólestation van een rechtspersoonlijkheid ïzittende vereeniging te worden aangebracht ? door hen gewonnen of aangekochte en in ederland gewonnen honig of wel op de verikking dier waar.