is toegevoegd aan je favorieten.

De statistiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. — Res. V. v. V. no. 1666. — § 39. Goederen, niet in de statistiek opgenomen.

47

§ 39. 1. De navolgende goederen worden niet in de statistiek opgenomen, te weten (1—3) :

1°. goederen, ingevoerd tot verblijf binnenslands (rechtstreeks of na uitslag uit entrepot) of uitgevoerd uit het vrije verkeer, mits de totale waarde der goederen, die in ééne aangifte begrepen zijn, niet meer bedraagt dan vijf en twintig gulden; bedraagt de totale waarde dezer goederen meer dan vijf en twintig gulden, dan worden niet in de statistiek opgenomen de op de aangifte voorkomende, afzonderlijk aangegeven partijen, waarvan de waarde niet meer is dan tien gulden;

2°. aan de landzijde ingevoerde of uitgevoerde boom- en veldVTuehten en gewassen, gewonnen op gronden, binnen 5500 M. ter weerszode van de grenslijn des Rijks gelegen en, voor zoover den invoer betreft, bij Nederlandsche ingezetenen en, voor zooveel den uitvoer betreft bij bewoners van het vreemd grondgebied in gebruik;

3°. aan de landzijde ingevoerde of uitgevoerde zaaigranen, pootaardappelen, meststoffen, gereedschappen, enz. door Nederlandsche gebruikers van buitenlandsche grenslanderijen of door buitenlandsche gebruikers van hier te lande gelegen landerijen gebezigd voor de bebouwing en bewerking van deze landerijen, voor zoover aan de bestaande tractaatsbepalingen het recht kan worden ontleend tot vrijen invoer der geteelde producten door de Nederlandsche en tot vrijen uitvoer door de buitenlandsche gebruikers. In de exemplaren S der aangiften ten in- en uitvoer voor de hierbedoelde zaaigranen, enz. moet vermeld worden : „§ 39, punt 3" ;

4°. vee, dat tijdelijk wordt in- of uitgevoerd ter beakkerine, beweiding of opstalüng;

5°. vrije goederen, aangebracht aan grenskantoren aan de landzijde, voor zoover zij betreffen voortbrengselen van kleine takken van nijverheid der^grensbewoners in den omtrek dier kantoren ;

6°. goederen, welke reizende personen tot hun lijfsgebruik met zich voeren, alsmede vooraf- of nagezonden reisbagage (4);

7°. goederen, waarvan bij invoer de belasting verantwoord wordt m het register ƒ.-, U.- en Do. no. 17 (5);

8°. in entrepot opgeslagen, uit entrepot weder uitgevoerde, benevens doorgevoerde partijen goederen, waarvan het gewicht niet meer bedraagt dan vijf en twintig kilogram;

9°. in-, uit- of doorgevoerde verhuisboedels (art. 6, lett. e, Tariefwet) met uitzondering van het daartoe behoorende vee ;

10°. in-, uit- of doorgevoerde vlotgereedschappen (art. 6, lett. a Tariefwet) (6);

11°. in- of uitgevoerde ledige, mits gebruikte zakken, fusten, kaasstelüngen en dergelijke voorwerpen, voor het vervoer van goederen opzettelijk vervaardigd en ingericht (art. 6, lett. g, Tariefwet); w j°"i 2?ederen» hehoorende aan gezanten van vreemde Staten in Nederland en aan Nederlandsche gezanten in den vreemde ;

13°- mgevoerde of uitgevoerde victualie, provisie en scheepsbehoeften, kennelijk dienende tot verbruik aan boord van binnenkomende schepen en van uitgaande Nederlandsche schepen en van schepen, die zijn vrij-