is toegevoegd aan je favorieten.

De statistiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52 III. — Res. V. v. V. no. 1666. — §§ 42—43.

2. Het dubbel wordt, na terugontvangst der aangifte, op de voorgeschreven wijze behandeld en, na voor zooveel noodig te zijn vercijferd, opgezonden aan de Handelsstatistiek.

3. Model A mag niet worden gebezigd voor de aangifte van goederen, waarvan op het tijdstip der aangifte bekend is, dat zij zullen worden doorgevoerd. Deze doorvoer geschiedt op transito-paspoort voor vrije goederen (model C).

4. Wanneer de bestemming ten doorvoer op het tijdstip der aangifte niet bekend is, doch waarschijnlijk is, dat de goederen zullen worden doorgevoerd, vragen de Ontvanger of de ambtenaren van den aangever een derde exemplaar der aangifte, met inkt te schrijven, hetwelk hem na afteekening voor visitatie weder wordt ter hand gesteld, om zoo noodig te kunnen dienen bij het opmaken der uitvoer-doorvoeraangifte (model K) (6). De visiteerende ambtenaren maken op de aangifte ten invoer van de afgifte van het derde exemplaar uitdrukkelijk melding.

5. Mondelinge aangiften, met inschrijving in het register /.-, U.- en Dv. no. 18, kunnen alleen worden gedaan voor vrije goederen, die ingevolge § 39 niet in de statistiek worden opgenomen, voor zoover uit anderen hoofde schriftelijke aangifte niet is voorgeschreven (7—8).

6. Zie nopens invoer buiten route en heerbaan § 50.

1. Deze paragraaf is opgenomen, zooals zij is gewijzigd bij § 2 der res. V. v. V. no. 1785.

2. Zie aant. 2 op § 45 hierna.

3. Zoolang de voorraad strekt, moet het journaal Statistiekrecht no. 8 gebezigd worden. Res. V. v. V. no. 1785, § 3.

4. Het staat den Ontvangers vrij de invulling van verschillende kolommen der inschrijvingsregisters,wanneer deze ook naar het oordeel van den Inspecteur of hoogere autoriteit voor het toezicht op de tijdige aanzuivering, het opsporen van verkeerd genummerde of verloren geraakte aangiften of anderszins van geen voldoend nut is, achterwege te laten. Dit geldt ook voor het nieuwe materieel.Res. V. v. V. no. 1785, § 12.

6. Verg. hierbij § 29 hiervoor, § 26, tweede lid, der res. V. v. V. no. 1567 (onderdeel VI hierna) en § 8 der res. V. v. V. no. 1600 (onderdeel VII hierna).

6. Verwezen wordt hierbij naar § 67 lid 2 en 3 hierna.

7. Het materieel ƒ.-, U.- en Dv. no. 18 blijft behouden voor de inschrijving van mondelinge vrije aangiften ten in- en uitvoer en van de schriftelijke aangiften ten uitvoer (model I). Ook bij mondelinge aangifte behoeft belanghebbende in de laatste kolom niet meer zijn handteekening te stellen. Res. V. v. V. no. 1785, § 9.

8. Zie hierbij § 46 der res. V. v. V. no. 1567 (onderdeel VI hierna).

Model B (vrjj -paspoort).

§ 43. Model B. Aangifte ter bekoming van, tevens dienende tot vrij-paspoort voor goederen, ingeklaard op den voet van het „K. B." (1).