is toegevoegd aan je favorieten.

De statistiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. — Res. V. v. V. no. 1666. — §§ 92—94. Herkomst, bestemming.

97

§ 92. 1. Voor ingeklaarde schepen wordt onder plaats van herkomst verstaan de haven, waar het schip de laatste reis heeft aangevangen; voor uitgeklaarde schepen onder plaats van bestemming de haven] die het einddoel der reis vormt. Havens, die onderweg worden aangedaan' Wijven dus buiten aanmerking.

2. Voor vischschepen, die over boord geslagen goederen of goederen afkomstig van vergane schepen in zee opvisschen en door den invoer dezer goederen aan inklaring zijn onderworpen, moet als plaats van herkomst worden ingevuld „Zee".

3. Indien schepen zijn uitgeklaard, maar wegens stormweer, defect aan de machines, enz., weder terugkomen in dezelfde of een andere haven en aldaar weder inklaren, is als herkomst „Zee" op te geven; klaren ze daarna weer uit, dan wordt bij deze uitklaring als bestemming ook „Zee" vermeld.

Bij in- en uitklaring van sleepbooten, die den gewonen sleepdienst verrichten, is als herkomst en bestemming „Zee" in te vullen. a 5\ £even deze regelen in bepaalde gevallen aanleiding tot twijfel, dan behoort door tusschenkomst van den Inspecteur inlichting te worden gevraagd aan de Handelsstatistiek.

De haven wordt zoodanig aangeduid, dat geen twijfel bestaat in welk land zij gelegen is. Behoudens voor de algemeen bekende havens, wordt naast de haven het land vermeld, naar de onderscheidingen van § 99.

Lading.

§ 93. 1. De aard der lading wordt slechts met een enkel woord aangeduid, zooals: granen, hout, koffie, stukgoederen, enz.

2 Voor ongeladen schepen wordt in de laatste kolom ingevuld „ledig" of „in ballast".

3. Schepen, welke alleen passagiers vervoeren, worden niet als ledige schepen aangemerkt.

Rechtstreeksche doorvaart.

§ 94- Voor schepen, die Nederland doorvaren of aandoen zonder in een,Nederlandsche haven te lossen of te laden of aldaar passagiers op te nemen of te ontschepen, wordt bij inklaring in de kolom „losplaats of losplaatsen" vermeld : Rechtstreeksche doorvaart naar

• • (haven, groep van havens of land van bestemming naar

de onderscheidingen van § 99); bij uitklaring in de kolom, „laadplaats

of laadplaatsen" : Rechtstreeksche doorvaart van

(haven,groep van havens of land van herkomst naar de onderscheidingen van § 99). 8

2. Mocht na de inklaring blijken, dat wel goederen zijn gelost of geladen of passagiers opgenomen of ontscheept,dan moet de inschrijving op den staat ƒ.-, U.- en Do. no. 28 en op de na te noemen verzameloladen gewijzigd worden. Zijn de staten en bladen reeds overeenkomstig

De Statistiek.