is toegevoegd aan je favorieten.

De statistiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154 VI. — Res. V. v. V. no. 1567. — §§ 2—5.

Wijck (station) (3), Zaandam, Zevenaar, Zutphen en Zwolle (I. & A.).

Mocht nader de behoefte blijken, ze ook op andere kantoren der invoerrechten verkrijgbaar te stellen, dan wordt daartoe langs den hiërarchischen weg een voorstel aan den Minister gedaan (4).

1. Deze paragraaf is hier opgenomen, zooals ze luidt volgens de res. V. v. V. nos. 1724 en 2064.

2. De brievengaarders hebben de zegels niet in voorraad, doch zullen zoo noodig hun bemiddeling verleenen tot het voldoen aan de door hen ontvangen aanvragen om zegels, door deze per eerstvolgende gelegenheid te betrekken van het postkantoor, waaronder hun kantoor ressorteert. Res. 22 Januari 1917, no. 144.

3. Dit kantoor is bij Kon. besluit V. v. V. no.1780 tijdehjk opgeheven.

4. Ten behoeve van hen, die aangiften voor goederen hebben in te leveren op de grenskantoren der invoerrechten of in de visitatielokalen van spoorweg- en stoombootondernemingen en die zich niet tevoren op een postkantoor van de noodige statistiekzegels hebben kunnen voorzien, worden de voor die aangiften benoodigde zegels verkrijgbaar gesteld bij de betrokken Ontvangers der invoerrechten. Res. 22 Januari 1917, no. 144.

§ 3. De statistiekzegels worden door de Ontvangers aangevraagd bij staat Statistiekrecht no. 1, in duplo, bij den Controleur bij de posterijen en telegrafie te Haarlem, die tevens belast is met het toezicht op de vervaardiging en met de distributie der statistiekzegels, in deze instructie verder aangeduid als „Controleur te Haarlem".

Het is voldoende op de adressen van brieven enz. te schrijven (1):

„Aan den Heer Controleur bij de posterijen en telegrafie te Haarlem."

De aanvrage geschiedt bij heele vellen, elk bevattende 150 zegels, doch voor zegels van een waarde van f 1,— of hooger bij 1/15 vellen (10 zegels) of veelvouden daarvan.

1. Voor de briefwisseling over dienstzaken tusschen de Inspecteurs der dir. bel., invoerr. en ace. en de Ontvangers der invoerr. eenerzijds en den Controleur bij de posterijen en telegrafie anderzijds is vrijstelling van port verleend. Kon. besluit 13 Januari 1917, no. 21, V. v. V. no. 787.

§ 4. De aanvragen worden tweemaal per jaar gedaan en vóór den lOen Januari en den lOen Juli ingezonden aan den Inspecteur, die ze zoo spoedig mogelijk onderzoekt en, na goedkeuring, vóór den 15en der maand doorzendt aan den voormelden Controleur te Haarlem.

Alleen in buitengewone gevallen, welke alsdan in de kolom „Aanmerkingen" van den staat moeten worden toegelicht, kunnen tusschentijdsche aanvragen worden gedaan.

§ 5. Door den Controleur te Haarlem worden de zegels zoo spoedig mogelijk rechtstreeks en franco aangeteekend aan de Ontvangers, die ze hebben aangevraagd, verzonden op de doelmatigste en minst kostbare wijze.