is toegevoegd aan je favorieten.

De statistiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. — Res. V. v. V. no. 1567. — §§ 61—67. 173

De visiteerende ambtenaren zullen op het oorspronkelijk document een verklaring moeten stellen, dat hieraan is voldaan.

Mocht de belanghebbende hiertoe niet medewerken, dan behoort art. 14 alsnog te worden toegepast.

1. Deze paragraaf is hier opgenomen, zooals ze luidt volgens § 115 der res. V. v. V. no. 1666.

2. Zie art. 30 der Waardewet, bijl. D der Alg. wet.

§ 62. Voor zoover de opslag of uitvoer der in art. 14 bedoelde goederen niet reeds uit anderen hoofde ter kennis wordt gebracht van den Ontvanger, behoort dit te geschieden door de ambtenaren, bij wie de aangifte is ingeleverd, zoodra hun blijkt, dat de goederen hun bestemming gevolgd hebben.

§ 63. Wanneer den Ontvanger gebleken is, dat het eerste hd van art. 14 toepassing moet erlangen, geeft hij hiervan dadelijk kennis aan den Inspecteur onder bijvoeging van de betrekkelijke aangifte en met verzoek de waarde der goederen vast te stellen.

§ 64. De Inspecteur neemt een beschikking met inachtneming van het bepaalde in de derde en de vierde alinea van art. 14, terwijl verder wordt gehandeld op de wijze, aangegeven in de §§ 54,55,56, eerste alinea, en 57.

§ 65. Hetzelfde geschiedt, tot toepassing van art. 15 der wet, indien de Inspecteur een kennisgeving ontvangt als bedoeld in de voorlaatste alinea van § 32 of § 34 en binnen een door hem te stellen termijn nader niet wordt aangetoond, dat de daarin bedoelde goederen respectievelijk toch weder tijdig zijn ingevoerd of tijdig weder zijn uitgevoerd of geëntreposeerd.

§ 66. Het statistiekrecht en de verhooging, betaald ingevolge de artt. 14 en 15, worden mede verantwoord in het register Statistiekrecht no. 6 (1), terwijl ook de te dezer zake van den inspecteur ontvangen mededeelingen aan den stok van dat register worden gehecht.

1. Zie § 59 hiervoor.

§ 67. De Inspecteur houdt van alle door hem op grond van de artt. 9, 14 en 15 behandelde gevallen aanteekening in een register Statistiekrecht no. 7.

Zoolang geen nieuwe oplaag van dit materieel is verschenen, behoort het met de pen gewijzigd te worden, in dien zin, dat in kolom 18 de verhooging volgens art. 14 en in een daarnaast te trekken kolom die volgens art. 15 moet worden aangeteekend.

Bij elke verhooging volgens art. 15 moet in de kolom „Aanteekeningen" worden vermeld, of deze betreft een geval van art. 3, lett. c of van art. 3, lett. k.