is toegevoegd aan je favorieten.

De statistiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 VI. — Res. V. v. V. no. 1567. — §§ 68—70.

Art. 17.

§ 68. Bij invordering van statistiekrecht en verhooging op den voet van dit artikel is ten aanzien van de verantwoording der vervolgingskosten de rès. van 14 Juni 1913, no. 55, V. v. V. no. 226, van toepassing, met dien verstande, dat de deswege geboekte bedragen in den staat Comptb. no. 10 worden opgenomen onder de „ontvangsten van allerlei aard wegens de invoerrechten".

Art. 18.

§ 69. Art. 18 is thans zoodanig geredigeerd, dat ook strafbaar is het opzettelijk vertoonen of overleggen van een valsch of vervalscht stuk met het oogmerk om invloed uit te oefenen op de beoordeeling der waarde, indien er nog geen geschil over de waarde bestaat, zooals dadelijk bij de visitatie of in de gevallen, bedoeld in de artt. 14 en 15.

C. Slotbepalingen.

§ 70. Deze instructie treedt in werking tegelijk met de wet van 31 Dec. 1920, S. no. 977 (1) en het Kon. besluit van 21 April 1921, S. no. 686 (2), t. w. op 16 Mei 1921.

Alsdan vervallen de resolutiën van 16 Januari 1917, no. 183, V. v. V. no. 765,16 April 1917, no. 107, V. v. V. no. 804, §§ 11 en 12, 24 April 1917, no. 163, V. v. V. no. 815, onderdeelen B en C, 15 Juni 1917, no. 220, V. v. V. no. 846, onderdeel C, 30 Aug. 1917, no. 107, V. v. V. no. 863, 24 Dec. 1917, no. 158, V. v. V. no. 907, onderdeelen E en I, 1 Febr. 1918, no. 131, V. v. V. no. 920, 21 Febr. 1918, no. 137, V. v. V. no. 926,

11 Maart 1918, no. 141, V. v. V. no. 933, 12 April 1918, no. 164, V. v. V. no. 939, 9 Sept. 1919, no. 228, V. v. V. no. 1148, 18 Nov. 1919, no. 46, V. v. V. no. 1191 en 23 Oct. 1920, no. 41, V. v. V. no. 1432, alsmede de niet in de V. v. V. opgenomen circulaires van 27 Mei 1915, no. 184,

12 Oct. 1915, no. 64, 4 Nov. 1915, no. 174, 7 Januari 1916, no. 130, 16 Dec. 1916, no. 137, 27 Januari 1917, no. 79, 22 Febr. 1917, no. 111, 4 Mei 1917, no. 150 en 15 Januari 1920, no. 136.

1. Opgenomen in V. v. V. no. 1564.

2. Alsvoren in V. v. V. no. 1566.