is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van wetten, besluiten en aanschrijvingen betreffende de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

1825, nos. 113—131.

No. 113. Res. Taai 3 Sept. 1826, no. 18.

Opheldering nopens de attributen vande Verificateurs voorde comptabiliteit(1) en van de Inspecteurs met opzicht tot de ontvangsten (2).

Ju De betrekking van verificateur voor de Comptabiliteit is afgeschaft bij Kon. besluit V. 1861, no. 66.

2. Deze resolutie is, voor zoover nog van waarde, opgenomen onder de aantt. op §96 van Comptabiliteit en Kantoorbeheer.

Nos. 114—130. Vervallen.

No. 131. Kon. besluit van 16 Sept. 1825, no. 110.

Uitbreiding van de attributen der Gouverneurs, met opzicht tot het bestuur en toezicht over de onderscheiden takken der ontvangsten (1).

Wij, Willem, enz.

Gezien art. 82 (lees: art. 81) van Ons besluit van 16 Nov. 1823, no. 88 (V. 1824, no. 5); willende voortgaan met de regeling van al hetgeen betrekkelijk is tot het bestuur en toezicht van de onderscheiden takken der ontvangsten in de provinciën en tot een opeenvolgende vereenvoudiging in derzelver beheer ;

Gelet op Onze besluiten van 4 Sept. en 16 Nov. 1823, nos. 9 en 88 (V. 1824, no. 5);

Hebben besloten en besluiten :

Algemeene bepalingen.

Artt. 1—5. Vervallen.

Van de betrekkingen der Gouverneurs tot de Hoofdadministratie.

Artt. 6—13. Vervallen.

Art. 14. Bij uitbreiding der macht, bij art. 59 van Ons besluit van den 16 November 1823, no. 88, V. 1824, no. 5, aan de Gouverneurs gegeven, wordt hun vergund het toestaan der verlenging van den tijd van entrepot voor accijnsvrije goederen, bq het tweede lid van art. 88 der Alg. wet, op den daarbij omschreven voet, aan de Administratie opgedragen.

Art. 15. Vervallen.

Art. 16. De Gouverneurs kunnen insgehjks de teruggave doen verleenen van den gestelden borgtocht voor binnenlandsche paspoorten, welke mochten zijn verloren geraakt, mits blijke van het verblijf der goederen binnenslands.

Art. 17. Zij zijn almede gemachtigd, de teruggave te bevelen, welke het gevolg kan zijn van verkeerde aangifte der rechten, volgens art. 125 en 126 der Alg. wet van den 26 Augustus 1822.

Art. 18. De, bij art. 64 van Ons besluit van den 16 November 1823, no. 88, V. 1824, no. 5, aan de Gouverneurs verleende macht, tot het veranderen der kantoren van uitvoer, wordt in zooverre uitgebreid, dat dezelve ook buiten zeer bijzondere omstandigheden , op verzoek der belanghebbenden, ter uitvoer zullen kunnen aanwijzen een daartoe open kantoor in een andere provincie.

Artt. 19—37. Vervallen.

1. Zie- hierbij aant. 1 op op res. V. 1824, no. 5.