is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van wetten, besluiten en aanschrijvingen betreffende de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170

184*5, nos. 120—170.

superieuren mogen leenen tot het verrichten van eenige andere diensten, hoe ook genaamd, dan die aan zijnen post, bij de wetten, instructiën of reglementen, verbonden zijn; zullende hij, bijaldien mocht worden bevonden, dat door hem, onder welk voorwendsel ook, van deze bepaling ware afgeweken, of dat hij aan dergelijke aanvragen zijner superieuren voldaan had, naar omstandigheden, met verplaatsing, suspensie, rangsvermindering of wel demissie gestraft worden (1).

1. Zie, nopens de thans tóe te passen straffen, art. 100 van het Organisatiebesluit Belastingen 1920 (V. v. V. no. 1401), zooals dat artikel is gewijzigd bij het Kon. besluit V. v. V. no. 2101.

Nos. 120—123. Vervallen.

No. 124. Bes. van 24 Juli 1845, no. 82 (1).

Voorschriften nopens de wijs, waarop onderzoek moet worden gedaan naar de hypothecaire inschrijvingen bij uitwinning van vaste goederen.

1. Deze resolutie is opgenomen onder de aantt. op art. 14 der Wet op de Invordering. Nos. 126—139. Vervallen.

No. 140. Wet van 22 Mei 1845, S. no. 22 (1). Invordering van 's Rijks directe belastingen.

1. Deze wet is opgenomen in deel XI der Vakstudie. Nos. 141—164. Vervallen.

No. 155. Kon. besluit van 4 Sept. 1845, no. 62, 8. no. 52 (1). Executoirverklaring der wet op de Invordering van 's Rijks directe belastingen.

1. Dit Kon. besluit is opgenomen onder de aantt. op art. 25 der Wet op de Invordering. No. 156. Vervallen.

No. 167. Bes. van 5 Sept. 1845, no. 153 (1).

Voorschriften betreffende de voldaan-teékening der ordonnantiën wegens ontheffingen en afschrijvingen op de kohieren der directe bel.

1. Deze resolutie is, zooals ze later werd gewijzigd, opgenomen onder de aantt.-op § 56 van deel XII der Vakstudie.

Nos. 158—169. Vervallen.

No. 170. Bes. van 12 Sept. 1845, no. 102.

Overlegging bij de registers, van origineele orders tot het verleenen van afschrijvingen. «

De Minister van Financiën, Nader gelet hebbende op een missive van den Verificateur voor de combtabiliteit te Arnhem, van 11 Aug. 1.1., no. 60/142, houdende mededeeling van de moeilijkheden, door hem ondervonden in de verificatie der turfrekeningen, en zulks door gemis van afschriften van al de resolutiën, waarbij afschrijvingen van accijns of van de V» verhooging zijn verleend (1);