is toegevoegd aan je favorieten.

De suikerwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108 HOOFDSTUK V. — Artt. 39—40.

Terwijl dus bij uitslag met betaling, de speling x/t ten honderd is en de artt. 74, § 3, derde lid, en 90, § 11, toepasselijk zijn, is bij uitslag naar buitenslands, entrepot, raffinaderij en fabriek-raffinaderij de speling 1 pet. onder toepassing van de artt. 39 en 90, § 5.

Voorts valt op te merken, dat ten aanzien van de uit te voeren suiker het eerste üd van art. 216 der Alg. wet als vervangen is te beschouwen door de bepalingen van artt. 39 en 90, § 5, voor de raffinaderijen in verband met art. 58, § 3 (voor verschillen op het gewicht van een of meer colli — ongeacht verschil in gewicht der geheele partij — geldt voor den raffinadeur bovendien art. 59 in verband met art. 90, § 11).

Het tweede lid van art. 216 der Alg. wet is voor suiker ongewijzigd van kracht gebleven. Weekblad no. 1382.

3. Sommige leden achtten deze bepaling te streng; zij wezen op art. 59, tweede lid, waar ten aanzien van het gewicht van uit raffinaderijen uitgeslagen suiker eerst bij een verschil van meer dan 2 pet. overtreding wordt aangenomen. Men wenschte in art. 39 dezelfde grens te zien vastgesteld. Voorl. V.

Bij art. 58, § 3, zijn de bepalingen van art. 39 in het daarbedoelde geval ook voor de raffinaderijen van toepassing verklaard en ook daarvoor bestaat dus voor de geheele tot uitslag aangegeven partij een boetvrije speling van één percent, die voldoende is te achten. Art. 59 betreft, ongeacht verschil op het gewicht der geheele partij, verschillen op het gewicht van een of meer colli afzonderlijk.

4. Het bestaan van een grooter verschil dan van een ten honderd op het gewicht eener partij suiker, aangegeven tot uitslag uit een beetwortelsuikerfabriek of raffinaderij, wordt gestraft met een boete, ten laste van den fabrikant of raffinadeur, van vijfmaal het bedrag van den accijns over het bevonden verschil, indien dit minder dan vijf ten honderd bedraagt en van tienmaal dat bedrag, indien het verschil grooter is. Deze boete bedraagt ten minste f 25. Art. 90, § 5.

Art. 40. § 1 (1). Bij den uitslag uit de fabriek wordt de suiker door ambtenaren gewogen (2—6). Zij nemen tevens monsters voor de bepaling van het gehalte (7).

§ 2 (1). Indien, bij uitslag met betaling van den accijns, de suiker in een colis niet van dezelfde hoedanigheid is, wordt voor de geheele hoeveelheid in het colis de accijns berekend naar de daaronder begrepen hoogst belaste suiker (8).

1. De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op de uitslagen — met betaling van den accijns — van geraffineerde suiker en basterd uit een raffinaderij. Zie art. 58, § 2.

Alsvoren, indien de uitslagen plaats hebben met bestemming naar het buitenland of naar een entrepot. Zie art. 58, § 3.

2. Verg. art. 49.

3. Zie de in art. 73 aan den fabrikant en den raffinadeur opgelegde verplichting.

4. Ieder ambtenaar, die belast is met het opnemen der hoeveelheid van goederen bij lossingen, ladingen, in- en uitslagen, enz., moet voorzien zijn van een boekje (formaat duo-decimo), tot het aanteekenen der bijzonderheden van die-verrichtingen. Res. V. 1875, no. 67.

108