is toegevoegd aan je favorieten.

De suikerwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE H.

Kon. besluit van 7 Oct. 1913, S. no. 3S1, V. no. 297 en V. v. V. no. 515 XXXIV.

Bepalingen omtrent het koken en zuiveren van uit het buitenland ingevoerde melado, melasse of stroop, zonder daaruit suiker af te scheiden (1).

1. In 1922 waren er bier te lande 2 fabrieken, waarin melado, melasse of stroop wordt gekookt.

Gezien art. llbis der Suikerwet, zooals dat luidt volgens art. IV der wet van 5 Febr. 1912, S. no. 32 (V. v. V. no. 17);

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

Art. 1. Hij die aanspraak wil maken op de vermindering van accijns, bedoeld in art. llbis der Suikerwet, moet bij den Ontvanger der accijnzen over de plaats, waar het koken en zuiveren van de ingevoerde melado, melasse of stroop zal geschieden, eene schriftelijke aangifte inleveren, houdende:

a. omschrijving van de panden en erven, uitmakende de inrichting waarin het koken en zuiveren zal plaats hebben, met vermelding van kadastrale sectie en nummer;

b. de soort en het aantal der voor het koken en zuiveren te bezigen werktuigen.

Art. 2. Voor den accijns van de ingeslagen uit bet buitenland ingevoerde melado, melasse of stroop wordt, na gestelde zekerheid, een krediet verleend van drie maanden, ingaande met den eerstvolgenden Maandag. Dat krediet kan enkel worden aangezuiverd door betaling van het verschuldigde vóór of op den vervaldag van den termijn.

Art. 3. De inslag heeft plaats in tegenwoordigheid van ambtenaren, die van de ingeslagen soort en hoeveelheid aanteekening stellen op den volgbrief.

De volgbrief moet, uiterlijk op den eersten werkdag volgende op dien van inslag, door den belanghebbende, voorzien van eene onderteekende verklaring dat hij verlangt voor den accijns te worden gedebiteerd, worden ingeleverd bij den voormelden Ontvanger.

Elke ingeslagen hoeveelheid en de daarvoor verschuldigde accijns worden door voornoemden Ontvanger ingeschreven op eene rekening.