is toegevoegd aan je favorieten.

De gedistilleerdwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

valt boven in de kolom, komt vervolgens van afdeeling tot afdeeling en ten slotte in den ketel.

Hier wordt de vloeistof door middel van vuur, gas of stoom verwarmd. Die zich ontwikkelende dampen stjgen op, komen telkens rijker aan alcohol al hooger en hooger en ontwijken ten slótte boven in de kolom door een buisje, dat uitmondt in de binnenste buis van de meergenoemde spiraalvormige slang. Terwijl dus de heete dampen zich door de binnenste buis naar beneden bewegen, worden zij afgekoeld door den hen omringenden naar boven stijgenden kouden 'wijn.Daardoor worden zij gecondenseerd en vervolgens in een gewaterijkt fust of grondvat opgevangen. Van een afzonderlijk koelvat behoeft, zooals blijkt, geen gebruik te worden gemaakt.

Met het apparaat — waarmede de distillatie onafgebroken kan worden voortgezet — wordt gedistilleerd verkregen van een constante sterkte van 50 a 60 pet.

G. Werkwijze in distilleerderyen.

De distilleerderijen zijn ten opzichte van de branderijen wat de raffinaderijen zijn voor de suikerfabrieken; in de distilleerderijen wordt het in de branderijen gestookte gedistilleerd gezuiverd en tot verschillende dranken bewerkt. Beide bewerkingen zullen wij achtereenvolgens nagaan.

Raffinage van ruwen moutwijn en van spiritus.

Het in de branderijen verkregen gedistilleerd bevat nog zooveel foezelolie, dat het nog niet geschikt is om als drank te worden gebezigd. De waarde van het ruwe gedistilleerd wordt niet enkel door het gehalte aan alcohol, maar ook door zijn raffinagewaarde bepaald, d.w.z. door de hoeveelheid fijnsprit, die daaruit door raffinage kan worden verkregen.

Een gehalte van 3 pet. amyl-alcohol en hoogere alcoholen in het tot drank bestemde gedistilleerd is beslist vergiftig; eerst beneden 0,3 pet. gehalte kan de aanwezigheid van deze onzuiverheden als onbeduidend worden aangemerkt.

De onder het begrip foezelolie vallende chemische verbindingen hebben een verschillend kookpunt. Zoo koken propyl-alcohol en butyl-alcohol bij 97° en 115° C, en de eigenlijke foezelolie (de amyl-alcohol) bij 132° C. De scheiding van deze verbindingen van den bij 78° C. kokenden alcohol is door eenvoudige distillatie niet mogelijk, en dit des te minder, naarmate het kookpunt van deze verbindingen dichter bij dat van den gewonen alcohol ligt.

Door de gedeeltelijke distillatie—welke zich daardoor onderscheidt, dat de tusschen bepaalde temperatuurs-verschillen overgaande distülaten afzonderlijk worden opgevangen — is het mogelijk producten van verschillende zuiverheid te verkrijgen.

De voorloop (het eerste distillaat) bevat, naast alcohol, acetaldehyd. Dit mengsel dient voor brandspiritus, enz.

Onder secundasprit verstaat men het tweede distillaat, dat nog een weinig aldehyd bevat. Daarna volgt als derde distillaat primaspnt — ook wel fijnsprit genoemd; dan de tweede secundasprit, vervolgens