is toegevoegd aan je favorieten.

De gedistilleerdwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156 HOOFDSTUK V en VI. — Artt. 81—82.

Art. 2 der wet Tan 6 April 1877, S.no.70 (V. v.V. no. 612 X) i(7) Onze Minister van Financiën is bevoegd om proefstokingen als bedoeld zlfn bf art 8ll § 2 der wet van 20 Jnni 1862, S. no. 62,. toe te laten inallebranderijen, waarin andere werktuigen worden gebezigd of waarin eene andere wikwijze gevolgd wordt dan die, waarvoor reeds algemeene bepalingen bestaan.

1. Ten aanzien van de branderijen der derde soorteerste klasse, zijn bepalingen getroffen bij Kon. besluit van 20 Apr01863, S. no. 20,

Mn^^n^**** soort, ^^f^Kon. Mt van 6 Januari 1866, S. no. 1, V. v. V. no. 612 VI (bul. P).

Se stSjen, waarin wijn wordt gebezigd om «aaruit cognac te stoken ziin bij art. 1 van het Kon. besluit van 5 Dec. 1901, S. no. 23b V v vI Av, aangewezen als branderijen van de derde klasse der derde soort Zie bijl. C der Wijnwet (deel II der Vakstudu).

Aan relanghe'bbinden, die een branderij derde ^rt/erie^ wenschen op te richten, zal kunnen worden medegedeeld, dat, n| zich M gezegeldadres tot den Minister hebben te wenden desverkiezende diftufschenkomst van Ontvanger of Inspecteur Alsdan zullen op oen voetvan^STsi, § 2, der Gedistilleerdwet proefstokingen worden toegelaten. Res. V. 1901, no. 170, voorlaatste lid.

2. Bij overtreding van hetgeen krachtens art. 81, § 1, is vastgesteld, zie men art. 135, §§ 1—3.

3. Verg. art. 9, § 3, lett. c, art. 37, § 2, lett. c, en art. 41, § 2, lett. c.

4 Indien de gestelde voorwaarden niet worden nageleefd, kan — krachtens art. 13% § 4 - de vergunning door den Minister worden mgetrokken.

6. Deze wet is opgenomen als bijl. C, I.

6. De vijfde klasse der eerste soort omvat de branderijen waarin het meel met op de gewone wijs, maar in afzonderlijke mengbakken \maSraturs) beslagen en het beslag in daartoe bestemde bijzondere werktuigen afgekoeld wordt. Zie art. 1 der wet van 18b9.

De bfiondere voorschriften ten aanzien van deze branderijen znn vastgesteld bij Kon. besluit van 24 Nov. 1871, S. no. 126, V. v. V. no. 612 IX (bijl. C, II).

7. De wet van 6 April 1877 is opgenomen als bijl. D. Zie aldaar de aant. op art. 2.

HOOFDSTUK VI. Debiteering en crediteering. A. Rekening, krediet, aansprakelijkheid, vrijdom, teruggave. Art 82. § 1. Tusschen de administratie en den brander, den distillateur, die eene distilleerderij der eerste klasse (l).,druft, of den handelaar (2), wordt ten kantore van den Ontvanger eene rekening (d—4) geopend, wegens het gedistilleerd dat in de branderij, distilleerderij of bergplaats vervaardigd of ingeslagen wordt (5—7).