is toegevoegd aan je favorieten.

De gedistilleerdwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII. — Artt. 113—114.

221

11. De quitantiën, enz. zijn volgens art. 124, § 2, lett. a, één maand geldig.

Indien hij, die het geleibiljet aanvraagt, niet aan de hierbedoelde peiling onderworpen is, geldt lett. b, als wanneer de documenten zes maanden geldig zijn. Ook op de linie is dit het geval.

12. Art. 113, § 2b, betreft alleen de documenten, die wórden vertoond ter bekoming van een geleibiljet tot uitslag, vervoer of inslag van gedistilleerd. Arrest van den Hoogen Raad van 25 Nov. 1889; v. d. HONERT, deel XIII, blz. 37.

13. Zie aant. 6 op art. 121.

14. Alle verlengingen van documenten, onverschillig of die geschieden tot dekking van het vervoer der goederen of tot justificatie der aanwezigheid bij peiling of bij aanvraag van geleibiljetten, moeten worden ingeschreven in het register Ace. no. 13. Res. V. 1869, no. 159.

Bij afgifte van geleibiljetten op bewijzen van wettigen inslag, waarvoor de termijn van geldigheid verlengd is, moet van dia->verlenging melding worden gemaakt op den stok van het betrekkelijk register Ace. no. 10 of 10a, opdat, zoo noodig, zonder vergelijking met het register van verlengingen Ace. no. 13 kunne worden nagegaan of het bewijs van inslag nog geldig was tijdens de afgifte van het geleibiljet. Res. V. 1869, no. 88.

15. Het is bedenkelijk voorgekomen om in de bij § 3 bedoelde gevallen het afgeven van een geleibiljet zonder bewijs van wettigen inslag onvoorwaardelijk toe te laten, vermits daarvan misbruik zou kunnen gemaakt worden. Mem. v. T., Ontwerp 1858/59.

16. Art. 113 kan geacht worden mede van toepassing te zijn op het terrein der eerste linie, landzijde, zoodat ook voor afgifte van geleibiljetten tot vervoer van gedistilleerd op dat terrein in geval van verhuizing, casu quo de machtiging van den Inspecteur wordt vereischt. Res. 30 Maart 1903, no. 30.

Zie hierbij art. 167 der Alg. wet.

Art. 114. § 1. Onverminderd de bevoegdheid der ambtenaren om bij èlken uit- of inslag van gedistilleerd de visitatie of verificatie te verrichten, wordt in het bijzonder bepaald (1—6):

a. dat geen uitslag van gedistilleerd, met overschrijving van krediet, met bestemming tot uitvoer naar buitenslands, tot opslag in entrepot of tot inslag onder genot van vrijdom van den accijns, mag geschieden dan met verificatie door ambtenaren (7—9);

b. dat geen inslag van gedistilleerd, met overschrijving van krediet of in entrepot, mag geschieden dan met een gelijke verificatie, tenzij, in geval van inslag met overschrijving, door den Ontvanger, onder wiens kantoor die moet plaats hebben, bij aanteekening op het vervoerbiljet, is toegestaan om den inslag zonder voorafgaande verificatie te verrichten, in welk geval de belanghebbende, nadat de inslag is geschied, deswege eene onderteekende verklaring op het biljet stelt (7) (10—13);

c. dat geen andere uit- of inslag van gedistilleerd mag geschieden dan met eene gelijke verificatie, wanneer die op het betrekkelijk document is voorgeschreven (7);