is toegevoegd aan je favorieten.

De gedistilleerdwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322 BIJLAGE E. — Wet. 1886. Artt. 4—5.

stelsel der artt. 111 en 133, § 22. Of wil de Administratie deze alinea alleen dan kunnen toepassen, als de brander in persoon de overtreding van ongedekten uitslag mocht hebben begaan ?

Tengevolge van de gemaakte opmerking werd door de Regeering de redactie gewijzigd.

Art. 4. Bij aangifte van den trek volgens art. 2 dezer wet, wordt de speling van vijf ten honderd, bedoeld in art. 68, §§ 2 en 3, der voormelde wet van 20 Juni 1862, beperkt tot vier ten honderd, en die van zeven en een half ten honderd, bedoeld in § 4 van dat artikel, tot zes en een half ten honderd. Een en ander geldt ook voor de toepassing van art. 133, § 19, derzelfde wet (1—2).

1. De ondervinding heeft geleerd dat de bestaande spelingen yan 5 pet. en pet. zeer ruim zijn. Voor de branders, die het lager minimum aangeven en op wie dus scherper moet worden toegezien, dienen die spelingen beperkt te worden.

Bij aangifte van den trek tot de minima, bepaald bu art. 58 der wet van 20 Juni 1862, zullen die beperkingen natuurlijk niet gelden, daar alsdan van art. 1 dezer wet geen gebruik gemaakt wordt. Mem. v. T.

15. Volgens het oorspronkelijk ontwerp werd de speling van 5 pet. beperkt tot 3 pet. en die van 7V2 pet. tot 5Va pet. In het Voorl. V. werd opgemerkt, dat deze verlaagde speling voldoende zou zijn, wanneer het in de praktijk uitvoerbaar was het geheele beslag van één dag, en dus alle bakken af te stoken, maar nu de practijk het afstoken van een bak medebrengt, scheen de risico voor den brander te groot.

Naar aanleiding dezer opmerking werden door de Regeering de spelingen gebracht op 4 en &/t pet.

Art. 5 (1). In art. 104 der meergenoemde wet van 20 Juni 1862, gewijzigd bij art. 3 der wet van 7 Juli 1865, S. no. 80 (V. no. 59 ; zie bijl. B) worden de §§ 1, 2 en 3 gelezen als volgt:

§ 1. Bij de vereffening der rekening worden de volgende kortingen verleend, voor zoover die blijkens de uitkomst der peiling noodig zijn :

o. aan den distillateur eene korting van hoogstens vier ten honderd op de hoeveelheid gedistilleerd, tot geene hoogere sterkte dan 65 percent ingeslagen, die hij in zijne distilleerderij der eerste klasse tot eene sterkte van minstens 85 percent heeft gebracht (2).

Bij aflevering van gedistilleerd van deze laatste sterkte aan een distülateur, wordt aan den afleveraar slechts twee en een half ten honderd en aan den 'ontbieder slechts een en een half ten honderd korting verleend (3—b);

b. aan den distillateur eene korting van hoogstens een en een half ten 'honderd op het gedistilleerd, niet afkomstig uit eene distilleerderij, dat in zijne- distilleerderij der eerste klasse is ingeslagen, en waarvoor hij de korting, bedoeld onder lett. a, niet geniet.

Is door den distillateur gedistilleerd ingeslagen (6) van hooger gehalte dan 65 percent, dan kan voor eene gelijke hoeveelheid gedistilleerd, dat tot minstens 85 percent is gebracht, de korting volgens lett. a met word en genoten, tenzij eerstbedoeld gedistilleerd volgens de voorschriften (7) van Onzen Minister*van Financiën in tegenwoordigheid van ambtenaren tot 65 percent of lagere sterkte is versneden (8);